ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް

- 4 days ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

މަނީ ލޯންްޑްރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް ކުރީ 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައެވެ. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި، ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކޯލިޝަނުން އަދި އާއިލާއިންވެސް ދައްކަމުން އަންނަނީ އެއް ވާޙަކަތަކެކެވެ. އެއީ އެ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ސައްހަ ނޫން ވަހަކައެވެ. ޝަރީއަތަށް ބަޔަކު ކަނޑައެޅިގެން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެވެ.

މިިއަދު ސުޕްްރީމްް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައީިސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންްޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފްގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން 22 އިސްތިއުނާފްގެ ނުކުތާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންްގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލުގައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރެއްވި ފަހުން މިއަދު ބެއްވި އިސްތިއުނާފް އަޑު އެހުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކިތަކުގެ ދެކޮޅުވެސް ނުޖެހޭ ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އިސްތިއުނާފްގެ ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައއި ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުން ވަނީ އިޖްރާއީ ގޮތުންނާއި މައުޟޫއީ ގޮތުންް އަދި ތަހުގީގީ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.


ތަހުގީގީ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައިވެސް ގޯސްތަކެއް:

ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަައިގެ ތަހުގީގީ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައިވެސް ގޯސްކޮށް ކަންތައތަކެއް ހިންގާފައއިވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރެވިފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރެވުނު މައުޟޫއަކަށްވެސް ނޫން ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލްް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ މަރުހަލާގައި ކުރެވުނު ސުވާލުކުރެވުނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށަކާއި ގުޅިގެންނެއް ނޫން. އެކަންކަން ގާނޫނީ އިންޒާރުންނާއި އަދި ތަހުގީގީ ބަޔާނުންް ވަރަށ ސާފުކޮށް އެނގޭނެ. ގާނޫނީ އިންޒާރުގައއި ވަރަށް ސާފު ޝަރީހަ ބަހުރުވައިން އެބަ ބުނޭ އިސްތިއުނާކުރާ ފަރާތުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކުރެވުނީ ދައއުލަތަށް ދޮގު މައޫލޫމާތު ނުވަތަ ހެކި ދީގެެންނޭ" ޑރ. ޖަމީލް ފާހަގަކުރެއްްވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހިންގާފައި ވަނީ ކުއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ފަރާތައް އޭނާ ކުރީ ކޮން ކުުށެއްކަންވެސް އަންގައިދިނުމެއް ނެތިި ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.


ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނާ ހިލާފް:

ދަށުކޯޓުގެެ މުޅި މައްސަލަ ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސްް ދައުލަތުން ރައީީސް ޔާމީން ކުރި ކުށުގެެ ތަފްސީލެއް ދެއްވާފައި ނެތުމުން ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްްވިއެވެ.

"މިއީ ކުޑަކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަލަށް ކުރެވޭ މިވަރުގެ ޝަރީއަތުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން" ޖަމީލް ވިދާޅުވިިއެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ދީފައިވާ ސަބަބު ދެނެގަންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. ޖަމީލްް ފާހަގަކުރެއްވީ، ކުށެއް ހިނގައިފި ނަމަ އެކުށެއްގެ ތަފްްސީލާ ކުށް ހިނގި ވަގުތު، އަދި އެ ހިނގި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ ތަފްްސީލް ދޭން ވާނެ ކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި މިއީ ކޮން ރަށަކާއި ގުޅިގެންތޯ އަދި ކޮޮންް ކުށެއް ކޮށްގެންތޯ، ކޮން ތަނަކުން ފައިސާއެއް ނަގައިގެންތޯ ތަފްސީލްކޮށް ދައުލަތަށް ބަޔާންކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ގއ. ވޮޑެމުއްލާ ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށެއް ވިއްކާލާ ލިބުނު ފައިސާގެ ވާހަކަންވެސް އެނގުނީ ފަހުން ކަމަށްވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެތައް ދުވަހެއް ހިނގި އިރުވެސް އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން މައްސަލަ ރައދުވާ ފަރާތައް އެނގިފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ކްްރައިމް އަކީ އަން ނޯން އެއްޗެއްް ނޫން. ކްރައިމެއް ހިނގައިފިއްޔާ އެ ކްްރައިމްއެއްގެ ސިފަތަކެއް ހުރޭ. ހަގީގަތުގަ މިއަދާ ހަމައަށް ހިނގައިގެން އައި އިރުވެސް އެ ހިނގި ކްްރައިމް. ކޮބާހޭ ކްރައިމްް. އެކްރައިމް ޓޭކް ޕްލޭސްވީ ކޮންތަނެއްގަހޭ. ކޮބާހޭ ޓައިމް. މިއިން އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ތަފްސީލެއް ހަގީގަތުގައި ދައުލަތުން ދީފައެއް ނުވޭ" ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.


ދައުލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް:

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށަކީ ފައިސާގެ ކުށަކަށް ވާއިރު މިފަދަ ކުށެއްް ކުރެވޭނީ އެތައް ރޭވުމެއް ރާވައިގެންކަމަކީ އެންމެވެސް ދަންނަ ކަމެކެވެ. ދައުލަތުން ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކި ހުށަހެޅި އިިރު މިފަދައެއްވެސް ލިއެކިއުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކާ ދައުލަތުން ގެނައީ ބޮޑު މަނީލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތެއްްކަން ފާހަގަކޮށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، މިއީ ކޮންތާކު ނުވަތަ ކޮން އިރަކު ހިންގާފައިވާ ކުށެއްކަމެއް ދައުލަތަށް ބުނެ ނުދެވުނު ކަމަށެވެ. މިއީ ވޮޑެމުއްލާާއާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށެއް ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް އެކަން ސާބިތުވާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަފަވީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ހިޔާނާތުގެ އެތައްތުހުމަތެއް ކޮށް، އެކަމަށް އަމިއްލައަށްް އިއުތިރާފްވެވަޑައިގަތް ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބް އާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޢަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި އަދި މުމުއައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަހެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހެކިތަކަކީ ގާނުނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމުން ބޭރުވެފައިވާ ހެކިތަކެއް ކަމަށާއި، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ދައުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ އެއްްޗެއް ނޫން ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކަށް ބަހުސްކުރަްނ ނުޖެހޭ މިންވަރަށް ފޯލްޓީ އެސްޓެބްލިޝް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ" ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ގުޅުއްވި ކަމަށް އަދީބާއި، ޒިޔަތުވެސް ހެކިބަސްދިންކަން ފާހަގަކޮށް ޖަމީލް ވަނީ އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތަކަށް ދެއްކުނު ހެކިބަހަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. މިކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަނީ އިތުރު އެތައއް ގިނަގުނަ ހެއްކެއް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައިކަން ފާހަގަކޮށް ޖަމީލްް ވަނީ އެ ހެއްކެއްް ނުދެއްކުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރީގެ އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންވެސް އެކަން ދޮގުކުރާ ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ތަގުގީގުކުރި ފުލުހުން ވަނީ އެއީ ދޮގުކަން ސާބިތުކޮށްފައިކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މުއައްވިޒު އެކަނި ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީން އާއި ކުރީގެ އޭސީސީގެ ރައީސް ލުތުފީ އެކަން ދޮގުކުރައްވާކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ، އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓާއި، ރައީސް ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާނެވެ.

"ދެން މި ދަންނަވަނީ މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ ވަރަށް ގެނެސް މިދެނީ، މިހެން މިކަންތައްތައް ހުރީމަ އެބަ ސާބިތުވެޔޭ މިކުށް ހިނގައިފިކަމަށް. މި ދަންނަވަނީ ކޮބާހޭ މީގެ ފެކްޓިން އިޝޫ ހަގީގަތުގަ އެސްޓެބްލިސްވެފަ. ބައްލަވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްރިޕޯޓަކުވެސް އަދި އެއްވެސް ތަނަކު ނެތޭ ވިދާޅުވެފަކާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ސުވާލުކުރާ ވޮޑެމުއްލާގެ މައްސަލައެއް" ޑރ. ޖަމީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޮޓަކީ ކްރިމިލް ރިޕޯޓެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކަންތައްތައް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެސްއޯއެފް އިން އެހެން ވިޔަފާރިތައއްވެސް ކޮށްފައި ހުރިކަމަށާއި، 2017ގައި ނެރެވުނު ގަޒިއްޔާގައި އެސްއޯއެފް އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއި ދެމެދު ސައްހަ މުއާމަލާތް ކުރެވޭކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން މުއާމަލާތް ހިންގާނެ ކަމަށ ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެެވެ.


އަލީ ވަހީދު ރައީސް ޔާމީނަށް ކުއްލިއަކަށް ތާއިދުކުރަން ފަށާ، ޕީޖީއަށް ވަރުގަދަ ތުހުމަތެއް:

މީގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އަލީ ވަހީދުއަކީ "ސަލާން ޖަހަން ޖެހުނަސް، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ނުކުރާނެ"ކަމަށް ވިދާޅުވީ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ޝަހުޝެކެވެ. މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށްް އަލީ ވަހީދު ވަނީ ކުއްލިއަކަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދުކޮށް ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އަލީ ވަހީދު ކުރި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ދައުވާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭޭން ބޭރުގައި ހިންގި ތަހުގީގުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ނުކުރެވުނީ އެހެންވެ ކަމަށާއި، ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އަދި ހިޔާނާތުގެ ސައްހަ ލިސްޓު ފެށެނީ މިއަދުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމީމް އާއި ހަމައިން ކަމަށާއި، ރެހެންދި ފްލެޓުތަކުން ކަޅުދަބަސް ހިފައިގެން ނިކުތް މީހުން ނޯޅޭނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފޯނުތަކާއި ލެޕްޓޮޕާ އިނގިރޭސި ތަހުގީގު ޓީމަށް ރައދުކޮށްދިނީ އޭނާ ކަމަށާއި، މަރާލިޔަސް އަދި ޖަލަށް ލިޔަސް އެ އަޑު ކަނޑުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް އަލީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހާރު އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުންނާއި ފުލުހުން ވެސް ދަނީ އަދީބުގެ ފޯނުން އޭރު ކޮށްފައި ހުރި މުއާމަލާތްތައް ބަލަމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

0%

75%

25%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު