ADS BY VOICE

ވޮޝިންޓަންގައި ހިމަބިހި އިތުރުވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންގްޓަންގައި މީސަލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި، މިިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހަމައަށް ވޮޝިންްގްޓަންގައި މީސަލްސް ޖެހުނުކަމުގެ 26 ކޭސްއެއް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މީސަލްސްއަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފެތުރޭ ބައްޔެއްކަމުން މި އަދަދު އުފުލުމަކީ އެކަަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ވޮޝިންގްޓަންގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މީސަލްސް މިހާތަނަށް ޖެހުނު ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަކީ މީސަލްސް ވެކްސިން ޖަހާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ވެކްސިން ޖެހުމަކީ އޯޓިޒަމްއަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ނުޖަހައި އުޅެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ސީޑީސީއާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދަނީ މީސަލްސް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބާރުމިނެއްގައި ކުރަމުންނެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު