ADS BY VOICE

ޗައިނާގައި ޕްރޮގްރާމަރުންނަށް ހިތްވަރުދޭން ޗިޔާލީޑާސް ބޭނުންކުރަނީ!

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ޗައިނާގައި އަލަށް ފަށައިގަނެގެން އެކި ޓެކްނޮލޮޖީ ތައްޔާރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަށް ވަރަށް ގިނައެވެ. ޕްރޮގްރާމިންގް އަދި އިންޖިނިއަރިންގް ގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅެތި ޒުވާނުން ދަމައިގަނެގެން ޙަރަކާތްތެރިވާ މިފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ މަޤްސަދަކީ ދެން ދުނިޔެ ތެރޭގައި އެންމެ މަޤްބޫލުވާނެ ސޮފްޓްވެއާރ ނޫނީ ހާރޑްވެއާރ ތައްޔާރުކުރުމެވެ. އަދި މި ފަދަ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޒުވާނުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހާސްކަމަކާއި އުނދަގޫ މަސައްކަތްތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބަޔެކެވެ. އެހެންކަމުން ނުތަނަވަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖޯޝު އާލާކުރުމަށް ޗައިނާގެ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން މިފަހަރު މިވަނީ ހަޤީގަތުގަވެސް ތަފާތުގޮތެއް ހޯދާފައެވެ.

ADS BY ORCHID

ޝެން ޔޫ އަކީ ޗައިނާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ "ކޮންސޫމަރ ފައިނޭންސް" ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އޭނާގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒިފުންނަށް "ހިތްވަރުދިނުން" ހިމެނެއެވެ. 25 އަހަރުގެ ޝެން އަކީ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގުން ޑިގްރީއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އޭނާއަށް ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ކަމަކީ އޭނާއަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒިފުންގެ ހިތްވަރު މަތިކުރުމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަށް ކުުރުމެވެ.

އެގޮތުން ކުންފުނީގެ އެހެން މުވައްޒިފުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ފިރިހެނުންކަމަށްވާއިރު، ޝެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޖެހެނީ އެމީހުންނާ ވާހަކަހަދައްކާ، އެމިީހުންގެ ހާލު ހުރި ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާހިތްވާ ފަދަ މާޙައުލެއް ބިނާކުރާށެވެ.

މިއީ ކިޔަވައިގެން ތިބޭ ޒުވާން އަންހެންކުދިންނާއި މެދު ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއްކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނާލުމުން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ޝެން ޔޫ އަށް ވަޒީފާދިން އެޗް-އާރ އެގްޒެކުޓިވް ބުނާގޮތުގައު މުވައްޒިފުންނަށް "ހިތްވަރުދިނުމުގެ" ގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ވާންވާނީ މޫނުމަތިން އައިބު ނޫން، މޭކަޕް ކުރަން ދަންނަ، 2"5 އަށް ވުރެ ކުރު ނޫން، މަޑުމޮޅި އަޑަކުން ވާހަކަދައްކާ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ ވަޒީފާއަކަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެން މުވައްޒިފުންނާއެކު ފޮނި އަނގަތެޅުމާއި، އެމީހުން އެދިއްޖެނަމަ ޙާއްސަ އެއްވުންތަށް ރޭވުމާއި، ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން ގައިގަ ރިއްސުން އިޙްސާސްކުރެވޭ މުވައްޒިފުންނަށް މަސާޖްދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު