ADS BY VOICE

މޯދީގެ ސަޕޯޓަރުން ޓާކުރްނަގަރް ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި!

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އިންޑިއާގެ ޓާކުރްނަގަރްގައި އެ ޤައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓާރ ނަރޭންދްރަ މޯދީ ބައިވެރިވެވަޑައިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެއްވުމެއްގައި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންްތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި ހަމަނުޖެހުންގަނޑު ތެރޭ މީހުން ހާސްވެ ތެޅި ފޮޅިގަތުމުގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށް 18 މީހުންނަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާލިބިފައެވެ. އަދި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އޭނާގެ ވަހަކަފުޅު މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ މެދު ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށްވެސް މޯދީ ވަނީ މި އެއްވުމުގައު ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މީހުން ތޮށްޖެހިފައި އޮތް އެއްވުމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަންތައްތަށް ގޯސްވުމަކުން ހުއްޓުވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން މި ފެނުނު މަންޒަރަށް ޢިޝާރާތްކޮށް މޯދީ ވަނީ ފަހުން ދުރްގާޕުރްގައި ބޭއްވުނު އެއްވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ފޯރިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ފުރި ބާރުވެފައި އޮތް ޓާކުރަނަގަރްގެ އެއްވުމުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވި އުންދަގޫތަކަށް މޯދީ ވަނީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ. 80،000 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ބައިވެރިވި މި އެއްވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު