ADS BY VOICE

އަދީބަށް އިއްވާފައި ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

- 1 year ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ރިޔާސީ ލޯންޗް ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާޠިލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންވެސް ދަތުރުކުރެއްވި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮވި މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މަށްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ބާޠިލްކޮށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށެވެ.

މިއާއެކު މިމައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދީބްގެ ދެ ބޮޑީގާޑުންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ވެސް މިއަދު ވަނީ ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައެވެ.

(ތަފްސީލު އަންނަނީ)

0%

50%

50%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު