ADS BY VOICE

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާއި ދިމާކޮށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާާނަން: ޕީއެންސީ-ޕީޕީއެމް

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެޕާޓީން ވަކިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާންތަކެއްގައެވެ.

ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެޕާޓީން ބުނީ މި ދަތުރުދުޅުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައިގަނޑު ތަފްޞީލްތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރެއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ. އޮތް ދުވަސްވަރު، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މައިދޮރާށި ނުއަގުގާ ވިއްކާލިވިއްކާލުމުގެ ހަނދާންތައް އާކުރަމުން، އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަލައި، މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތް ކަމަށް މިޕާޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވެރިކަމާއި ސިޔާދަތަށް އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަކި ބަޔަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވާނޭ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށްވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރުތުފުޅުގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށްވެސް ޕީޕީއެމުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ިދވެހިރާއްޖެއަށް ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެވަޑައިގެން މުޒާހަރާކުރައްވައި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ދަތިވާނޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރައްވާފައިވާކަން ހަނދާނަށް ގެންނަމުން، އަދި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާދިމާކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިސްކޮށް އޮވެގެން ހިންގާފައިވާ ނާތަހުޒީބް ޢަމަލުތައްވެސް ހަނދާނަށް ގެންނަމުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ހުތުރުނަމެއް ލިބޭނޭ ކަމެއް އެޕާޓީތަކުން ކުރިޔަށް ނުގެންދާނޭކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު