ADS BY VOICE

ސޫދާންއިން ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކުރަމުންދިޔަ އުންމީދު ނިމުނީ؟

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2010 ވަނަ އަަހަރުގެ އަރަބި ބަހާރަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނާނެ، އަދި ހަނދާނުގައި ހުންނާނެ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަރަބި ދުނިޔޭގައި ގޮށްމުށުގެ ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ދެކުނު އެތައް ވެރިއެއްގެ ވެރިކަމަށް ހިތި ނިމުންއައެވެ. ތޫނިސްއިން ފެށުނު މި ބަދަލުގެ އޮއެވަރު އައި ދުވަސްވަރު މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ކުރެވުނު އިހުސާސަކީ އަމާން މުޖުތަމައުއަކާއި ދިމިކްރާތީ އުސޫލުތަކާއި ދިމާލަށް އެގައުމުތަކުން މިސްރާބު ޖަހަމުންދާ ކަމެވެ. ނަަމަވެސް އެ އިހުސާސަކީ ހުވަފެނީ ބިލާހަކަށް ވެފައިވާކަމީ އެންމެން ދަންނަ ހަގީގަތެކެވެ.

ADS BY GOPRIME

އަރަބި ބަހާރުގެ ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް އަރަބި ދުނިޔޭގެ ގައުުމުތަކުން މަދުމަދުން ނަމަވެސް ބަދަލުގެ ކުލަވަރުތައް ފެންނަމުންދިޔައެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ އުންމީދެއް ސޫދާންގެ މަގުތައްމަތިންވެސް ފެނުނެވެ. ތެލާއި ޕާނުގެ އަގު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުގެ އެތަކެއް ނޭއްގާނީ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ތެދުވިއެވެ. ސޫދާންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއާއި އެތަކެއް އާންމުން ކުރި މި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ސޫދާންގެ ގިނަ ދުވަސްވީ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސިފައިންނަށް މަޖުބޫރުވުމެވެ. މިކަން ކުރުމަށްފަހު ސިފައިން ވަނީ ޓްރާންސިޝަނަލް މިލިޓަރީ ކައުންސިލެއް ބިނާކޮށް، ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ގައުމު އިސްލާހުކޮށް ފުރިހަމަ ދާއިމީ ސަރުކާރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. 

މިކަން ކުުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސިފައިންގެ ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ދޭތެރެއިން މައްސަލަ ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް، ޖުމްލަކޮށް ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު މުޒާހަރާާގެ އިސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. 

މި ހާލަތުގައިވެސް ސޫދާންގެ އަސްކަރީ މައި މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި ގާއިމްވެތިބި ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފޮނި އުންމީދުކުރަމުންނެވެ. އެހެނަސް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގައިިދިޔަ ކަމަކުން އެ އުންމީދު ހާސިލްވެދާނެތޯ ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ޓްރާންސިޝަނަލް މިލިޓަރީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ އިސްވެރިޔާ އިސްކޮށް ހުންނަ ޕެލަމިލިޓަރީ ގްރޫޕެއްކަމުގައިވާ ރެޕިޑް ސަޕޯޓް ފޯސެސް އިން ވަނީ ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު ކުރިމަތީގައި ތިިބި އެތައްހާސް ބަޔަކަށް ބަޑިންނާއި މުގުރުބުރިއާއި ވަކަރުބުރިން ފަދަ ތަކެތިން ހަމަލާދީފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މީހުން ދިރިތިއްބައި އަންދާލި ކަމަށާއި އަންހެނުންތަކެއް ރޭޕްކުރުމަށްފަހު ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ކޮށާލާ، ނީލަންކޯރަށް އެއްލާލިކަމުގެ ތުުހުމަތުވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ސޫދާނުގެ ދާރްފޫރުގައި އެތަކެއް ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މި ޕެރަމިލިޓަރީ ގްރޫޕުން މިކަން ކުރީ އެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ތިބި ބަޔަކު ހުއްޓުވަން ކަމަށްބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރުދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނިގޮތުގައި އެމީހުންގެ އަމަލުހުރީ އިންސާނުންގެ އަމަލު ހުންނަ ފަދަ ބީދައިންނެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ވާހަކަދެއްކީ ދާރްފޫރުގެ މީހުން ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވައިންކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއިން ސޫދާންެގެ މެންބަރުކަން ވަގުތީގޮތުން ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްލާފައެވެ. އިތިއޯޕިޔާާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ސޫދާނަށް ސުލްހަ ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްވެެސް އެބަކުރައްވައެވެ. ނަަމަވެސް ވެރިރަށް ޚާރްތޫމްގެ ބޮޑުބަޔެއް އޮތީ ރެޕިޑް ސަޕޯޓް ފޯސަސްގެ ދަށުގައެވެ. އެގައުމުގެ ބޮޑުބަޔަކަށް އިންޓަރނެޓަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ސޫދާންގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހުޅުކޮޅު ރޯވުމުގެ ކުރިން ނިވުނީބާވައެވެ؟ ނުވަތަ އެ ހުޅުކޮޅު އަނެއްކާވެސް ރޯވެދާނެބާާވައެވެ؟

33%

66%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު