ބޮން ގޮއްވީމާ ބަދުނާމު ކުރީ ދިވެހިންނެވެ އެކަމަކު ހައްޔަރުކުރަނީ އިންޑިޔާ މީހުންނެވެ

- 7 months ago 8 - އަމްރު ރއ

މިދިޔަ އެޕްރީލްމަހު ސްރީލަންކާގައި ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިތަކަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކެއްގައި ބޮންގޮއްވާލައިގެން އެންމެން ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެގެން އުޅުނުއިރު އިންޑިޔާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކާއި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަދެއްކި އިންޑިޔާ ދަރިކޮޅުގެ ބައެއް ޖަރނަލިސްޓުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޒަހްރާންގެ ޖަމާއަތާއި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ފަށައިގަތެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ދިވެހި ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް އިގިލިފުޅު ދިއްކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހިންނާ ބޮންގޮއްވުމާ ގުޅުވާހިތުން ނަޝީދުގެ ޓްވީޓެއްގައި ޒަހްރާން ރާއްޖެނާންނަކަން ސާބިތު ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނިއިރު އެމްޑީޕީގެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަރަށް ގިނަ އެކްޓިވިސްޓުން ދިވެހިންނާ ގުޅުވައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިންނަށް ނޮހޮރުއްޕާންވާވަރަށް ބަލައިފާސްކުރަންފެށުމެވެ. އެކަމާއި ގަންނަންފެށި ބިރެއްގެ ސަބަބުން އެތައް ދިވެހި އާއިލާއެއް އެބުރި ގައުމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު އެގައުމުގައި ދިވެހިންނަށް ކުރިން އުޅެވެމުންދިޔަހާ ފަސޭހަކޮށެއް ނޫޅެވެއެވެ. ދިވެހިންނަށް މިދުއްތުރާތައް މިއައީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ދިވެހިންނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން އެޅި ހަރުކަށި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ސަބަބުންނާއި ދިވެހިންނަށް ވިސާނުދީ އިންޑިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ދިވެހި އާއިލާތައް އެގައުމުން ބޭރުކޮށްލުމުން ވަރަށް ގިނަ ދިވެހި އާއިލާތައް އިންޑިޔާ ދޫކޮށް ސްރީލަންކާއަށް ބަދަލުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މިހުރިހައި މުސީބާތްތަކެއް ގައުމުން ބޭރުގައި ދިވެހިންނަށް ޖެހުމުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ދިވެހިން ބަދުނާމްކޮށް ބޭރުގައުމުތަކުގެ މީޑިއާގައި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އަދާކުރެއެވެ. ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މީޑިއާގައި މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި ކުރިން ބޭރުގައުމުތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ދިރިއުޅެވެމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު ސިންގަޕޫރުގައިވެސް ދިވެހިންނަށް އިތުރު ދަތިތަކާއި އިމިގްރޭޝަންގައި ދިމާވާކަމަށެވެ. ކުރިން ޗެކްނުކުރާވަރަށް ކުރެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ސްރީލަންކާގައި ގޮއްވާލި ބޮންތަކުގައި ދިވެހިންނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްހުރިތޯ ލައްކަގިނަ ބެލުންތަކެއް ބެލުމަށްފަހު ސްރީލަންކާގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިންނަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކެއް ނެތްކަމަށެވެ. މީގައި ޝައްކުތަކެއްވެސް އެބައުފެދެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއާ ކައިރިތަނެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާއިރަށް އިންޑިޔާގެ ނޫސްވެރިން ދިވެހި ރާއްޖެއަކާ މިހާބޮޑަށް މިއަޅައިގަންނަނީ ކީއްވގެންބާވައެވެ. އަމްދުން ބޮންގޮއްވާލި މަސްޓަރމައިންޑް ޒަހްރާންއާއި ގުޅުންހުރި މީހުންތައްތިބީ އިންޑިޔާގައިކަމަށްވާއިރުވެސް މެއެވެ. އެޖަމާއަތާގުޅުންހުރި މީހުންކަމަށްބުނެ އިންޑިޔާގެ ފުލުހުން އެގައުމުން މީހުން އެބަ ހައްޔަރުކުރެއެވެ. އެޒަހްރާނަކު އިންޑިޔާގައި އުޅުނުކަމަށްވެސް އެބަކިޔައެވެ. ސްރީލަންކާއަށް ހަމަލާއެއް އަންނަން އުޅޭކަމަށް އިންޒާރުދިނީ އިންޑިޔާއިންނެވެ. ސްރީލަންކާގައި ބޮންގޮއްވި މީހުން ސްރީލަންކާގެ ބުދުފައްޅިތަކަށް ހަމަލާނުދީ ހަމައެކަނި ހަމަލާމިދިނީ ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިތަކަށެވެ. ހަމަލާއާއިގުޅިގެން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަވެސް މަނާކުރަން ހިފީ މުސްލިމް އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުމާއެވެ. ބުރުގާއާ ހަމަލާދިން މެތަޑާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރީއަކީވެސް ނޫނެވެ. ބޮން އުފުލީ ބުރުގާ ދަށަށްލައި ފޮރުވައިގެންނެއް ނޫނެވެ. ބެކްޕެކް ބޭގްތަކެއްގެތެރޭގައެވެ.

އިންޑިޔާއިން ހަރުކަށި ހިންދޫން އެގައުމުގެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ބްލެސިންގައި މުސްލިމުންގެ މުދާތައް ހަލާކުކޮށް މަރާހަދަމުންދަނީއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ބުޑިސްޓުން އިސްލާމުންގެ ގެތަކާއި ފިހާރަތައް އަންދައިހަދާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. ހަރުކަށި ބުޑިސްޓުންނާއި ހަރުކަށި ހިންދޫން މިއަދު މިއޮތީ އެއް މަގްސަދެއްގައި ގުޅި ލާމެހިފައެވެ. އެމީހުން މުސްލިމުން މަރާމެރުންތަކާއި ކުރާއަނިޔާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ހިއްޕުޅަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ. އަރުވާޖަހައިގެން ފަޟީހަތްކުރެވޭތޯ ބަލަނީ ދިވެހިންނާ ދިވެހި ގައުމެވެ.

0%

57%

42%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
8 ކޮމެންޓް

މީ ވޮއިސް އިން އަންނި ބަދުނާމުކުރަން ލިޔެފަ އޮތް އާޓިކަލް އެއް. އޭނަ ނޫޅޭ ދިވެހިން ބޮލުގަ އަޅުވާކަށް. ދޮގު ހަބަރު ނުފަތުރަބަލަ. ދާން އޮތީ ތިކަހަލަ ނޫސްވެރިކަން ކުރަންޏާ ނަރަކައަށް. އަވަހަށް ހޭލުންތެރިވޭ.

ދުނިޔޭގެ ބަރުތަކުން ތިކަމާ އެއްޗެއްނުބުނީ ތީގަގޯސް ތަކެއް އުޅޭތީ. ކުރީގެ ޖާސޫސީ އެނަލިސްޓުންވެސް މުސްލިމުން ކުރިސްޓިޔަނުންނަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ނުދެކޭ. އެއީ ނަސްލެއް ނައްތާލަން ހަނގުރާމަ ކުރި ބައެއް. ތީވޯޓު ޗަރުކޭސް، އިންޑިއާގެ ވޯޓަށް. މިތުރު މިހުރީ މިހާރު މަޖިލީހުގަ އަތްޖަހަން.

ތީގަ ނެތް ގޯހެއް..އަދީބު ކަހަލަ ބޮޑު ވަގެއް ބޭސް ފަރުވާއަށްވެސް ވަޑައިގަތް ކަމަށް ދިވެހި ނޫސްތަކުގައި އޮތީ

ތިއާއީވާ ތެދެއް

ލިޔުންތެރިޔާ ތިފާހަގަ ކުރެއްވީ މިޜާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ބުނަން ނުކުރޭ އަސްލު މަންޒަރު. ސްރލަންކާގެ މުސްލިމުން ތިމީހަކު ހައްޔރުކޮށްދޭން އާދޭސްކޮށްހެދީމާވެސް ހައްޔަރު ނުކޮށް އެމީހުންނަށް ލަންކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާެއިން ފަންޑުކޮށްދީ އަދި މިހާރު ތަހްގީގްކުރަން ލަންކާ ރައީސް އެދަނީ ފާޅުގަ ދެކޮޅުހަދަމުން. ޢިންޑިޔާގެ ޖާސޫސުންނަށްވެސް އެގިގެން. މަންޒަރު ސާފު

ބަކުރު ތިބުނީ އެކަހަލަ މީހުން ގިނަތަނެކޭ. ބަކުރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށްހުރިއިރު ރޫހާނީ ލީޑަރުގެ އަޑުދަށުން ތިހެން ވިދާޅުވި. މިހާރު ވިދާޅހުވަނީ މާމަދު އަދަދެއް. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ގައުމެއްގަ ވެސް ކޮންމެ ދީނެއްގަވެސް ހައްދުފަހަނައަޅަފަ ތިބިމީހުންތިބޭ. ޜާއްޖޭގަ ވެސް ތިބޭނެ. މިގަުއުމުގަ އެމީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަންވާނީ. ބޭރުމީހުންކައިރިއަށްގޮސް މުޅިގައުމަށް އިސްލާމްދީނަށް ހުތުރުވަަގޮތަށް އަގަތެޅުމަށްވުރެ. ޜޫހާނީ ލީޑަރ ހާދަ ދޮގެކޭ ފާއިތުވި ތަނުގަ ހަދާފަހުރީ

1000% ތެދު އެހާމެ ސަޅި އާޓިކަލް އެއް ސާބަސް ވޮއިސް މިފަދަ ވަޠަނީ ލިއުން ތަކަށް.....ސަޅި....

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެބުނާކަހަލަ މީހުން ގިނަތަނެއް ކިތައް މީހުންތޯ ޖިހާދަށޭ ކިޔާފަ ފުރަފުރާގެން ދަނީ ނަޝީދުއެހެން ނުބުނިނަމަ ލަންކާގެ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ޖެއްސުން ނުކުރާނެތަ؟ބަލަ މީ ކަލޭމެން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދައްކާވަރަށްވުރެ މާ ސީރިއަސް ވާހަކައެއް އަހަރެން ޖެހިލުންވޭ އެޓެރަރިސްޓް ހަވާރިޖުން ގެފަރާތުން މިތަނުގައިވެސް ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ!

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު