މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ގދ. މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީއާ މިމަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ޒީނިޔާ ޙަމީދެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 260 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި، 262 މީޓަރުގެ މަގެއް ހެދުމާއި، މަގު މާކު ކުރުމާއި، ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މި ކޯޒްވޭގެ ދިގުމިނަކީ 383 މީޓަރެވެ. މި ކޯޒްވޭ ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 223 މީޓަރުގެ ބްރިޖަކުން މަޑަވެއްޔާއި ހާދޫ ގުޅުވާލައި، 160 މީޓަރުގެ ބްރިޖަކުން ހާދޫ އާއި ހޯޑެއްދޫ ގުޅުވާލާނެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިމަޝްރޫޢަކީ 84 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ. އެމްޓީސީސީއާ މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 300 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ. މިހާރުވެސް މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ވަނީ ގުޅުވާލާފައެވެ.

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އެއްކޮށް ނިންމާ 2018 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާލިތަނެކެވެ. އީއައިއޭ ރިޕޯޓަށް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ނެތި މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ، މޫސުން ގޯސްވާ ދުވަސްވަރުގައި ދެރަށަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައެރުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެރަށުގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެތަން ކަނޑާލާފައެވެ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ އެއްފަސްކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެކެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.