"ޓީ އެންޑް ޓޯކް": އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާލުމުގެ ހެޔޮ ފުރުޞަތެއް!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ނުވަތަ "މެންޓަލް ހެލްތް"އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަބަޔަކު އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން "ތަފާތު" ނަޒަރަކުން ދެކޭ ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ އޮތްވެސް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަނެއްބައި މީހުންނަށް، އެއީ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ދެއްކުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން "ޓެބޫ" ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނާއި މީހުންގެ ވިސްނުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި އެކު ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ވާހަކަ، ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިވަނީ ދެކެވެން ފަށާފައެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ އަމިއްލަ އެޑްވޮކެސީ ޖަމުޢިއްޔާތަކެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ޖަމުޢިއްޔާއަކީ "ދަ ވައިބް" އެވެ.

މީގެ 9 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ދަ ވައިބް ޖަމުޢިއްޔާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޒުވާނުންގެ ޞިއްޙަތާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މިގޮތުން އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން އިސް ނަގައިގެން، އިއްޔެ ވަނީ "ޓީ އެންޑް ޓޯކް" ނަމުގައި ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ދަ ވައިބްއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ އިތުރުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެންލައިޓެން އަ މައިންޑްފުލް ކޮމިއުނިޓީ (އީއެމްސީ) އަދި ބިއުޓިފުލް ތިންކިންގއެވެ. މި ހަރަކާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

އީއެމްސީއަކީ ދުޅަހެޔޮ، އުފާވެރި އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކޮށް ކުލުނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޖީލުތަކެއް ބިނާކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޖަމުޢިއްޔާއެކެވެ. އަދި ބިއުޓިފުލް ތިންކިންގއަކީ އެކަކު އަނެކަކު ބާރުވެރިކުރުވުމާއީ، މުޖުތަމަޢުގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެހީވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހަމަ އެ އަހަރު އުފަންވި ޖަމުޢިއްޔާއެކެވެ. މި ދެ ޖަމުޢިއްޔާއިންވެސް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އިއްޔެގެ ސެޝަންގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އީއެމްސީގެ ކޯ ފައުންޑިންގ ޕްރެޒިޑެންޓް ސަމާ އިބްރާހީމް ދީދީއާއި ބިއުޓިފުލް ތިންކިންގގެ ބޯޑު މެންބަރެއްކަމަށްވާ ފާތިމަތު ރަޝީދެވެ. 


ދަ ވައިބްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި، އިއްޔެ ބޭއްވިގެންދިޔަ ޓީ އެންޑް ޓޯކް ސެޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ސަޔާއެކު ބައިވެރިން އުފާވާ ވާހަކަތައް އެކަކު އަނެކަކާއި ޙިއްސާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ މާހިރުންނާއި އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީވެސް މި ސެޝަންއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި މަޤްޞަދެއްކަމަށް އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި ނޫހާއި ވާހަކަދައްކަމުން ދަ ވައިބްގެ ކޯ ފައުންޑަރ އަދި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު ވަޙީދާ ވިދާޅުވީ މިސެޝަންގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފިރިހެންކުދިން ބައިވެރިވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި، އެއީ އާންމުކޮށް މިފަދަ ސެޝަންތަކަށް ގިނައިން އަންނަނީ އަންހެންކުދިން ކަމުގައި ވާތީވެކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުން އެނގެނީ، މުޖުތަމަޢުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާމެދު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އަށަގަންނަމުން އަންނަކަން ކަމުގައި އޭނާ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރިއެވެ.

"ވޮއިސް" އަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން މި ސެޝަންގެ ބައިވެރިއަކު ބުނީ، ޓީ އެން ޓޯކް ސެޝަން އަކީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ކޮންމެ ފަރުދެއްވެސް ބައިވެރިވެލަން މުހިންމު ސެޝަނެއް ކަމަށެވެ.

“ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަގުހުރި މަޢުލޫމާތު އެނގި، ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަމުން ދިމާވާ ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަންނާނެ ގޮތްތައް ދަސްވި ވަރަށް ފުރިހަމަ ސެޝަނެއް”، އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ގުޅޭ މިފަދަ ސެޝަންތައް ވީހާވެސް ގިނައިން ބޭއްވުމަކީ މުުހިންމުކަމެއް ކަމަށް މި ސެޝަންގެ އެއް ފެސިލިޓޭޓަރކަމަށްވާ ސަމާ އިބްރާހީމް ދީދީވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ. ސަމާ ބުނީ، މިފަދަ ސެޝަންތަކަކީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މީހުން އަހުުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޚާއްޞަކޮށް އެކަކު އަނެކަކަށް ދިމާވާ ކަންތައްތައް ހިއްސާކޮށް ދެނެގަނެ، ތަޖްރިބާތަކުން އިބްރަތް ހާސިލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުުރުމުން ހިތްވަރު ލިބި ނަފްސާނީ ކަންކަަމުން އަރައިގަނެ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އާލާވެ މުސްތަޤުބަލް އުޖާލާ ކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ބިންގާ އެޅިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

”ސެޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުުނު ތަރުހީބާއި ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ މިފަދަ ސެޝަންތަކުގެ ކާމިޔާބުކަން ސަމާ ގަބޫލުކުރަން”، ސަމާ ބުންޏެވެ.

މިއަހަރުގެ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތު ދުވަހު ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ފަށާފައިވާ ކެމްޕެއިންގެ ޝިއާރަކީ،  “ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އެންމެންނަށް: މިކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަމާ”، މިއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވައިބްއިން މިހާތަނަށް ވަނީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ކްލަބްހައުސް އިވެންޓްވެސް ބާއްވާފައެވެ.

0%0%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުން ބޭރުން ޢީސާއީ ފިކުރު ތަރައްގީކޮށް އާލާކުރަން ހިންގާ ކެމްޕޭނަކަށް ނުވިއްޔާ ރަނގަޅު.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.