MP Falaah Male'
  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް l ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ލަގްޒަރީ ފުލެޓެއް ގަނެފައިވާ މެންބަރު ފަލާޙް ހިޔާއަށް ފާޑުކިޔުމުން ރައްދުދީފި

ފަލާހް މިއަދުވަނީ މަޖިލީހަށް އެކަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފުލެޓުތަކަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ އެކުވެރިގުޅުމުން އޭނާއަށް ރައްދު ދީފިއެވެ.

ހިޔާ ފުލެޓުތަކަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި ހިޔާ ފުލެޓުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގި މީހުންނާއި އަދި ސަރުކާރުން އެތަނަށް ކަނޑައެޅި ކުއްޔާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަލާޙް މިއަދުވަނީ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ވައްދާފައެވެ. އަދި ހިޔާ ފުލެޓުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ފަލާޙްވަނީ މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ރައްދު ދެމުން، އާންމުންގެ އެކުވެރި ގުޅުމުން އާންމުކުރި ފަލާޙްގެ މާލީ ބަޔާނުން ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު އޭނާގެ ބިމެއް މާލޭގައި އެބައޮތެވެ. އަދި މިއަހަރު އޭނާ ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ލަގްޒަރީ ފުލެޓު ބިލްޑިންގް ކަމަށްވާ އަކްއާވިޓާ އިން ހަތަރު ކޮޓަރީގެ ފުލެޓެއް ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބައްލަވާގެންފައެވެ.

ފަލާޙްގެ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބުނީ، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ އެކަމެއް ބަލައި، ތަޙުޤީޤު ކުރުމަކީ އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ހިތްވަރު ދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން ކުރަންވާނީ އެކަމާ ގުޅުވާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު 7000 ޢާއިލާގެ އެ "ކޮށްޓަށް" މަލާމާތް ނުކޮށް ކަމަށް އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން އިތުރަށް ބުނީ، އެކޮށި ޑިސްކްރެޑިޓް ނުކޮށް، އެކޮށީގެ އާންމުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަސާސީ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ބައްޓަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އަކުއަ ވިޓާގެ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓް

ޚާއްޞަކޮށް އަމިއްލަ އަދި ޢާއިލީ ނަމުގައި މާލެގައި ބިންތައް ހުރި، ކުލީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގައިވެސް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލަގްޒަރީ ފުލެޓު ގަނެވޭވަރުގެ "އިއްޒަތްތެރި" މެންބަރުން ސަމާލުވުމަށް ޖަމުޢިއްޔާ އިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ސަބަބަކީ ހިޔާ ފުލެޓު (އަދި އެހެން ކޮންމެ އިޖްތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަކީވެސް) ބިންވެރި ކުލިވެރިންގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުން ވުންކަމަށް އެޖަމުޢިއްޔާ އިން ބުންޏެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި" އަދި "ޙައްޤު މިންވަރު" ފަދަ ބެނާތައް ފަހަތުގައި ފޮރިވިގެން ތިބެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިމަޔާތް ކުރުމަށް، އިޖްތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރަސް އަޅައި، މިހާރު އޮތް ކުލީގެ އަޅުވެތި ކަމުގެ ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޒަމާނުއްސުރެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ "ސިޔާސީ ވެރިންނަށް" ފާރަވެރިވެ ހުށިޔާރު ވާންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އާއްމުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މެންބަރު ފަލާޙަކީ އެފަދަ ބިންވެރި ކުލިވެރިންގެ ހަމްދަރުދީވެރިއެއް ނޫން ކަމަށް އުންމީދު ކުރާކަމަށް ވެސް އާއްމުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން މީސްމީޑިއާގައި މިއަދު ޝާއިއުކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މެންބަރު ފަލާޙް މިއަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުންވަނީ ބަލައިގަނެފައެވެ.

0%100%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ޢެހަށްތިގަތް ލަގުޒަރީއެޕާޓުމެންޓުގެކޮޕުތައްބަލާފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮންތާކުންކިހިނެތްކޮންގޮތްކުން ކޮންވަގުތަކު ކޮންކަމަކުންތޯއެފާސާހޯދާފައޮތީކޮންކަހަލަމަސަތްކަތްތަކަކުންތޯބަލައްޖެހޭނެ އެހަށްމެމްބަރުންގެކުންތަކާކޮރަޕުސަންތައްބަލާތަހުގަިގުކޮންފިޔަވަޅުއަޅާފާނު އެހެން ކަންތަކންއެބުރެންވާނީ އޯކޭ

  2. މިބޭފުޅުންނަށް ކޮން އެއްޗެއް ނުލިބިގެންބާ ނޫނީ ކޮން ކަމެއް ޙާޞިލް ނުވެގެންބާ ފައިންޕުޅަށް ހިނިއަރުއްވައިގެން މި އުޅުއްވަނީ. ބުނެލަން ބޭނުނވަނީ ހިޔާ ފުލެޓުގެ އަގު ތިރިކޮށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އިތުރު ކޮށްދެއްވާށޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި.

  3. ސަރުކާރު ފެއިލްވެ ހަޑި ހާވަނީ. ފަލާޙް މާދަމާ އެހެން ސަރުކާރެއް އައުމުން ބުނާނެ އޭ އެހެން ބުނި އެއްޗެއް ނޫނޭ. މަށަށް ވެސް އެނގޭ ޔާމީން ސަރުކާރުން ކޮށް ދީފައިވަނީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަން

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.