ADS BY VOICE

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލަން އުޅުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރުތޯއެވެ؟

- 1 year ago 2

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލުމުގެ ވިސްނުން އެމްޑީޕީގެ މާސްޓަރމައިންޑުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެތެރެއަށް ދޫކޮށްލީއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިޔާ އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހޮވިވަޑައިގެން އިންނެވި މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެންމެ އަރިސް އެއްބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މާފަންނު އުތުރުދާއިރާގެ މެމްބަރ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ވިދާޅުވިގޮތގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކޮންމެހެން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ކިޔާ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ހުންނަން ނުޖެހޭކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ ގައުމަކަށްވީމާ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ކޮންމެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްވެސް ވާނީ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިބަހުސް އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެތެރޭގައި ފާޅުކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ބިލްގެ ބަހުސްގެތެރޭގައެވެ.އިމްތިޔާޒުފަހުމީ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މާގިނަ ޔުނިވަރސިޓީތަކެއް ހުންނަން ނުޖެހޭކަމަށާއި އޭނާއަށް ފެންނަނީ މިހާރު ހިގަމުންދާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތްޕަކަށް ހަދައިލުމަށެވެ. އޭރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މީގެކުރިންވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އެއުފައްދަން ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ދެކޮޅުހަދަމުން އައި ތަނެކެވެ. ފ އަތޮޅުގައި އިޓަލީގެ ކޮންމެވެސް ޔުނިވަރސޓީއެއް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހެދިއެވެ. ނަންބޯޑް އަޅުވާފައި ހުއްޓެވެ. ވެރިކަން ނިމުނީމާ އެޔުނިވަރސިޓީ ބަންދުވިއެވެ. އަނެއްކާ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުނީމާ އެޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބޯޑް އަޅުވާފައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓިގެ މައްސަލައަކީ އޭގެކުރިއަށް އިސްލާމް ކިޔާތީއާއި ދީނީ އިލްމުގެ ނޫރު ފަތުރައިދޭ ތަނަކަށްވާތީކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެތަނުން މިހާތަނަށް އިލްމު ހާސިލު ކުރި މަދުކުއްޖަކު މެނުވީ ކުށުގެ ވެށްޓަށް ވަދެފައި ނުވެއެވެ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެތަން ބަދަލުކުރަން އުޅުނީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއަކަށެވެ. އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން އެމްޑީޕީގެ މިވިސްނުމަށް އަބުރުވާލުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް އިލްމުވެރިންލައްވައި އޭރުވެސް ވާހަކަދައްކަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެކަންނުކުރެވި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ވުޖޫދަށްއައީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލުމުގެ ޚިޔާލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުތެރޭގައި އެމްޑީޕީއަކުން ފާޅެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަމަކު މަޖިލިސްގެ ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ދިނުމާއެކު އިންތިޚާބުގެ ބޮޑެތި ވައުދުތައް ބަހައްޓާފައި އެންމެފުރަތަމަވެސް އެޖެންޑާކޮށްގެން މިފަށައިގަތީ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލުމުގެ ބަހުސެވެ. ބޭނުމަކީ އެކިފާޑުގެ ބަހަނާ ދައްކައިގެން ވިޔަސް އިސްލާމީ ނޫރުފަތުރައިދޭ މަރުކަޒުގައި ތަޅު އަޅުވައި ލާދީނީ ފިކުރަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަންކަން ފަނޑުކޮށްލުމެވެ. އިސްލާމީ އިލްމުފެތުރުމާއި އެމްޑީޕީގެ ލިބަރަލް ނުވަތަ ލާދީނީ ސިޔާސަތުތަކާއި ފުށުއަރާ މިންވަރު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށްފަހު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ސާފުބަހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ މަންހަޖު އިސްލާމްދީނާ ތަންކޮޅެއް ދުރު މަންހަޖަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމެރިކާގެ ނޫހުގައި އެވާހަކަ ޖެހިގޮތަށް އަދިވެސް އެއޮތީއެވެ. މިއީ މުހައްމަދު ނަޝީދުދެކެ ރުޅިއައިސްގެން ހަސަދަވެރިވެގެން ހޭޓްފެތުރުމަށް ބުނާވާހަކައެއްނޫނެވެ. އަމިއްލަދުލުން އެވާހަކަ ދުނިޔެއަށް ކިޔައިދީ ހާމަކުރީމާވެސް އެއީ ހާދަމޮޅުކަމެކޭ ބުނަންވީތޯއެވެ. 

މަޖީދިއްޔާއާއި އަމީނިއްޔާގެ ފަޚްރުވެސް ވެއްޔާ މޮޑެލި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އަދި މަޝްހޫރު ދެސްކޫލްކަމުގައިވާ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރެސްޓީޖަސް ސްޓޭޓަސް ދުއްވާލީވެސް ލާދީނީ ނުވަތަ ދީނާ ދުރު މިއެޖެންޑާގެ ދަށުންނެވެ. އެދެސްކޫލަކީ އަންހެންކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ވަކިން ކިޔަވަމުންދިޔަ ދެސްކޫލެއްގެގޮތުގައި ފެށުނީއްސުރެ އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށްގެނައީ އެއީ އިސްލާމީ ކަމެއްކަމަށް ދެކިގެންކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު އިސްލާމީ ކަމަކަށްވުރެ އެދެސްކޫލް ޒަމާނުއްސުރެ އަންހެންކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ވަކިން ކިޔަވައިދޭ ދެތަނުގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންދިޔައީ މަދުރަސަތުއްސަނިއްޔާގެ ދެ ގޮތްޕަށް ނިސްބަތްކޮށް ސިމްބޮލިކް ކަމެއްގެގޮތުގައެވެ. މަޖީދިއްޔާއޭ ނުވަތަ އަމީނިއްޔާއޭ ބުނުމުން ޚާއްސަ ޕްރަސްޓީޖަސްކަމެއް ނުވަތަ ޝަރަފަކާއި ފަޚްރެއް އެދެސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ރައްދުވީ އެހެންވެގެންނެވެ. މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދެސްކޫލްގެތެރެއަށް ފިރިހެންކުދިންނާ އަންހެންކުދިން މަސްހުނިކުރުމުން މަޖީދިއްޔާ އާއި އަމީނިއްޔާއަށް ލިބިފައި އޮތް މި ޝަރަފް ނިމުމަކަށްދިޔައީއެވެ. އެވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ނަޝީދުގެ ސިޔާސަތުތަކާހެދި އޭނާއަށް ހޭޓްފެތުރުންތޯއެވެ. އެއޮތީ އެކަންކޮށްފައެވެ. އެކަންކުރީ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެކަންކުރީ ގަސްދުގައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ދޫފުޅުންނާއި ނަޝީދުގެ ވަކީލު ހިސާން ހުސައިންގެ ދޫފުޅުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލުމުގެ ވާހަކަ ގެނައުމުން އޭގެ ފޮރުވިފައިވާ އެޖެންޑާ އެބަ ދޭހަވެއެވެ. އެއީ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެޕާޓީގައި އޭނާކުޅޭ ދައުރާއި މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ވަރުން އެއީ ސީދާ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުކަން ދޭހަވެއެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓްގައި އެތައްދުވަހެއްވީ މުސްކުޅި ލިފްޓް މައްސަލަޖެހޭތީ ބަދަލުކުރަން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައިދޭން އެދުމުންވެސް ބަޖެޓް ކޮމެޓީގައި ހިމެނުނު އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ވާހަކަހުރީ ޖެއްސުމާ އަޅާލުމެއް ނެތްކަން ހާމަކޮށްދޭ ރާގުގައެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލަން މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމައިފިނަމަ އޭނާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މަޖިލީހުން އެކަން ނިންމުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އެނޫންގޮތެއް ނެތިގެންދާނެއެވެ.

އިސްލާމީ ކަންކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އޮންނާނެގޮތް ދާދިފަހުން ޗެނަލް ނިއުސްއޭޝިޔާގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއިން ސާފުކޮށް ހާމަކޮށްދެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދީނީމީހުން ނުވަތަ އޭނާގެ ނަމުންނަމަ ސަލަފިސްޓުން ކިޔާނެ އެއްޗެއް އެމީހުން ކިޔާށެވެ. އަހަރެމެންކިޔާ އެއްޗެއް އަހަރެމެން ކިޔާނަމެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

އެމްޑީޕީއަކީ އެމްޑީޕީ. އަދިވެސް ވޯޓްދީ ހޭބަލިވެގެން. އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އަބަދުވެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު. ގައުމަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް. ދީނަށް ހުރި މުސީބާތެއް

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު