އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އިންޑިއާއިން އިސްނަގައިގެން ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިހާރުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދީ ސުލްހަ މަސަލަސްކަމަށް އަތުވެދާނެ އަސަރުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް، އިންޑިއާއިން އިސްނަގައިގެން ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި އިއްޔެ އޮތް މި ބައްދަލުވުމަކީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުންގެ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ އަޖިތު ދޯވާލް ޗެއަރކުރެއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެން ބައިވެރިވި ޤައުމުތަކަކީ އިރާން، ރަޝިޔާ، ކަޒަކިސްތާން، ކިރްގިސްތާން، ތުރްކުމެނިސްތާން އަދި ތަޖިކިސްތާނެވެ. މި ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުންވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ ޗައިނާއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުންނަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ފޮނުވާފައެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، އެގައުމުގައި މިހާރު ވެރިކަންކުރަމުންދާ ތާލިބާން ޖަމާޢަތުގެ އެއްވެސް ބަޔަކު ބައިވެރިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުންގެ ފެންވަރުގެ މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމާއި ތާލިބާނުން ހަވާލުވި ފަހުން ދިމާވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ތަފާތު ސަރަހައްދީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ކަންތައްތަކާއި މެދު ހުރިހާ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އިތުރުން، ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އަދި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ "ދިއްލީ ޑެކްލެރޭޝަން އޮން އަފްޣާނިސްތާން"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޤަރާރެއްވެސް ނެރެފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މި ޤަރާރުގައި ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ މީހުން ރައްކާތެރިކޮށް ތިބުމަށް، ތަމްރީން ހޯދުމަށް، ރޭވުންތައް ރޭވުމަށް އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށްދޭން މަގުފަހިކޮށްދޭ ޤައުމަކަށް ނުވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ދިއްލީގައި އޮތް ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ތާލިބާނުންގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަރުޖަމާނު ސުހައިލް ޝާހީން ވަނީ އެ ބައްދަލުވުމަކީ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަފްޣާނިސްތާނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތާލިބާނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ސަރުކާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމައުއިން މިހާތަނަށް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ބަލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަން ލަސްވަމުންދާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ތާލިބާނުންނަކީ ބަދަލުވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއްކަމަށް އެމީހުން ބުނާ ބުނުމަކީ ޔަގީން ކަމެއްތޯ ކަށަވަރުކުރަން އަދި އަވަސްވުންކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.