އަމިއްލައަށް އެކަނި ނިންމާ ނިންމުމެއް ނަމަ "ހިޔާ ފްލެޓް" ތަޅާލީމުސް: އަސްލަމް

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ހިޔާ ފްލެޓަކީ ގޯސް ޕްްލޭނެއް ކަމަށާއި، އެކަނި ނިންމޭ ނިންމުމެއް ނަމަ ބޭނުންވީ ހިޔާފްލެޓްތައް ތަޅާލަން ކަމަށް ޕްލޭނިން, ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑަިގެން މެނންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ކުރެއްވި ސުވާލެއްގގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މުޅި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ އާބާދީއަށް ވުރެ ބިޔަ އާބާދީއެއްް އެއް ތަނަކަށް ތޮއް ޖެއްްސުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ފަންސަވީސް ބުރީގެ އިމާރާތްތަކެއް ޖެހިޖެހިގެން ފުރަތަމަ އެޅި އެޅުން އެއީ ހަމަ ގޯސް ޕްލޭނެއް، އައްޑޫ ސިޓީގެ އާބާދީއަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް ޖަމާކޮށްފައި، ބާއްވަން އެ ޕްލޭން ކުރުން އެއީ ފުރަތަމަ ގޯސް ނިންމުމެއް،" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރު ނިމި މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި އިރު އެތަނުގެ މަސައްްކަތް އޮތީ ނުނިންމޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ކަމަށެވެ. އެހެންް ނަމަވެސް އެތަން "ތަޅާލުމުގެ ވިސްނުން" ގެންގުޅުއްވި ކަމަށް މިނިސްްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

"ވިސްނިން ތަޅާލަން ވެސް، އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އެކަނި ނިންމާ ނިންމުމެއް ނަމަ ތަޅާލީމުސް، އޭރުވެސް، އޭރުވެސް ދެންނެވިން މި ހަދަނީ ކޮތަރު ކޮށްޓެކޭ، އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ އަޅުގަނޑާ ދިމާލަށް ހެއްދެވީ ނުހެއްދެވިއަށް ގޮވި، ތިޔަ ހެވޭ ކޮތަރު ކޮށްޓަކަށް ވިޔަސް ތިމަންނަ މެންނަށް ދޭށެ ތިތަން، އެހެރީ ދީފަ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވަނީ މިހާރު ރައްޔިތުންްނަށް އެތަން ދިނުމުން އެފަރާތްތަކުން ދައްކަނީ އެތަނުގައި ދިމާވާ މައްްސަލަތަކުގެ ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ.

"އެހާ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް އެހާ ގިނަ މީހުން އެއްކޮށްލީމާ ވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން، ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާނެ ދެން، ކުރިއަށް އޮތް އަންނަން އޮތް ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް އެކަން ބަލަހައްޓާނެ، ގޯސް ނިންމުމަކަށް ބިނާވެގެން ގޮސް ނިމިފައި އޮތް ނިންމުމަކަށް ވީމާ މި ހިސާބަށް މިކަން ގޮސްފައި މިއޮތީ،"، އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

33%66%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ލާރި ގިނަކަމުން ދޯ ތިޔައުޅެނީ.
    އެކަން މިނިމަމް ވޭޖް އާއި ނިކަމެތިންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާތީ ކަންބޮޑުވެ ސިހި ދެލޯބޮޑުވޭ މިމީހުން.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.