މަޖިލިސް ރައީސް, ރައީސް ނަޝީދު

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ވާނޭ ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައއްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ވާނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ރައްޔިތުނންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ހާޒިރުކުރައްވާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގާ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ޑިޒައިންކުރި އިރު އެތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްވެސް ރޭވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ހިޔާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަރުކާރުން ލޯނު ނަންގަވާފައި ހުރި ގޮތް ބެއްލެވުމަށް ބޮޑު ދިރާސާއެއް ދާދި ފަހުންް ކުރެވުނުކަމާއި، އަދި ސްޓޭޓް އޮން އެންޓަޕްރައިޒެސް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހިޔާ ފްލެޓްސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ތަނުގެ ހާލަތު ބެއްލެވިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މެންބަރުންނަށްވެސް އަދި މަޖިލީހަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނީ އެތަނުގެ ރައއްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ ދަތި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު އެ ވިދާޅުވިހެން އަންނަން އޮތް ސަރުކާރުތަކުންވެސް އެކަމާ އުޅޭނެ. ނޫޅޭ އެއްވެސް ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއިކީއެއްް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ކުރަން ފަސޭހަވާނެެ ބާވަތުގެ ކަމެއްްކަމަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުންނެއް އެއްބަހެއް ނުވާނެ" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%100%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ކަލޭގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ސަރު ކާރުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރެވޭ އިރު އެތައްސަތޭކަ ރައްޔިތުންނެއް ގެ ސަލާމަތީ ކަން ކަން ނުބެލެ ހެއްޓެންވީ ކީއްވެ. ކޮންމެ ޓަވަ ރެއްގަ ސެކިއުރޓީ ބަލަހައްޓަން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ މީހުން ބައިތިއްބާފަ ފޮޓޯޖެހި ފާސް ދޫކު ރީމަ ނިމުނީ. ކަލޭމެން ރައްޔިތުން ނަށް ޚިދުމަތްދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ
    ބޭނުންވަނީ ޖެއްސުން ކުރަން. އެއީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ ހެދި ތަނެއްވީމަ. ބަލަ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމުގަ ހުއްޓަސް އެއީ ރައްޔި ތުންގެ ފައިސާއިން ރައްޔިތުން ނަށް ކޮށްދީފަ ހުރި ކަންތައް. ލަދުހަޔާތް މަދުކަމުން ތިޔަފަދަ ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަނީ.

  2. ހީހީ ހަލާކު ވާނެ. އެބަޔަކު ބިނާކުރި އިމާރާތެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނީވެސް އެބަޔަކަށް. އެއިމާރާތުގެ ޔޫޒާ ގައިޑް ކަނޑައަޅަން އިނގޭނީވެސް، ބިނާކުރި މީހުންނަށް.
    ޑޮކްޓަރުގެ ބަދަލުގަ ކައްކާއަކަށް ދައްކައިގެން އޭނާލައްވާ ބޭސްކުރުމަކީ، ބަޔަކު ކަންކުރާ ގޮތެއް.

  3. އަންނިއައްް އެނގޭނީީ އަމިއްލައައްް ފައިދާނަގަންް އެއިވެނީީ މިއަންނަަ އަގަރުގެެ ބަޖެޓްގަވެސްް އަންބިި ގޭތެރޭޙަރަދައްް އެކަނިވެސްް ފަންސާސްް އެތައްް މިލިޔަންރުފިޔާއެއްް ރައްޔިތުންފައިސާއިންް ޚަރަދުު ކުރާނެކަންް އެއީީ ދުވާލަކައްް ގޭތެރޭގެެ ޚަރަދައްް އެއްލައްކަސާޅިސްހާސްް ވަރަކައްރުފިޔާާ އޭގެންް ހިހާފުލެޓްތަކުގެެ ސެކިއުރިޓީގެެ އިތުރުންް މުޅިރާއްޖޭގެެ ކުނިއުކުމުގެެ ކަންކަންް ކުރެވޭނެފައިސާާ ރައްޔިތުންނައްް އެއްވެސްކަމެއްކޮއްނުދީީ އަމިއްލަޔައްް ރާއްޖެއައްވަންނަހާާ ފައިސާކާއިރުވެސްް އެކިޔަނީީ ރައްޔިތުންދެކެލޯބިންނޭޭ ތީއަނިޔާވެރިި ހީލަތްތެރިި މަކަކަރުވެރިންގެެ ސިފަތައްް

  4. ތިމާމެނަށް ކަމެއް ނުވީމާ އެވާހަކަ ބުނާއިރު އެހެން ސަރުކާރު ނުލާ. ތިހެން ތިބޭފުޅާ ބުނި ބުރިޖު ވެސް ނޭޅޭނޭ. ޗައިނާ އިން ލަންކާ އަކަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރެއްވެސް ނުދެވޭނެ. މިހެން ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަހުރި އެހެންމީހުން ކޮއްފަ. އަދި ހަނދުމަކޮށް އަރުވަމެވެ. ތިބޭފުޅުން ހޮވާފަ ތިބީ އޭރުގެ އަނިޔާއާ ދެކޮޅައް ހޮވަން ޖެހިގެން އެއްވެސްހާލަތަކު އޭރު ތިބި ބަޔަކަށް ވުރެ ގާބިލު ވެގެނެއް ނޫން

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.