އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާފޮށި ދިނުން ހުއްޓާލީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެދިގެން: އަމްރު

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާފޮށި ދިނުން ހުއްޓާލީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެދިގެންކަމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެސްޓީއޯ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދާދިފަހުން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް، ހަދިޔާ ފޮއްޓެއް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެސްޓީއޯއަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މިކަމަށް ރައްދުދެއްވަމުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެސްޓީއޯގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން މި ޕްރޮގްރާމް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ 2020ވަނަ އަހަރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު ރޭވިފައިވަނީ، ފަޚުރުވެރި އާއިލާގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަމަށް އަމްރު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެދިގެން ހަދިޔާފޮށި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލެވުނުކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް އަވަހަށް އަލުން ފަށާނެކަމަށް އަމްރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަލަށް ވިހާ ކުދިންނަށް އެސްޓީއޯއިންދޭ ހަދިޔާފޮށީގައި، އެކުންފުނިން ވިއްކާ ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. ޓްރީޓޮޕްގައި ވިހާ ކުދިންނަށް މި ފޮށި ދެނީ އެ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

100%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.