ADS BY VOICE

އިންސާނީ ހައްޤަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ ރިޕޯޓް: އިންޑިއާ ސިފައިން ކަޝްމީރުގެ ކުޑަކުދިން ކިޑްނެޕްކުރަނީ

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ޖަންމު ކަޝްމީރު އަމިއްލަ މިނިވަން ސްޓޭޓެއްގައި އޮތް އޮތުން މޯދީގެ ސަރުކާރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ގަދަބާރުން ސިފައިން ބޭނުން ކޮށްގެން ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލު ކުރަން ފަށާފައިވާތާ މިއަދަށް ދިހަ ދުވަސްވީއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އދ ގެ ނިންމުންތަކަށް ގޮންޖަހައި މޯދީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ މި ނިންމުން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ޕްރެޝަރ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނީ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކަޝްމީރުގެ ހާލަތު ޢާއްމު ހާލަތެއްގައި ވާކަމަށް ދައްކުވައިދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މޯދީގެ ސަރުކާރުން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަމުންދާ ގޮތުގައި ކަޝްމީރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހިންގަމުން ދަނީ ވަރަށް އަމާން ކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މަގުތަކުގައި ވެސް މާބޮޑު ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެއާ ޚިލާފަށް ކަޝްމީރު އެތެރެއިން އަންނަ ޚަބަރުތައް އެހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތުކޮށެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، ކަޝްމީރުގެ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ވެސް ވަނީ މޯދީ ސަރުކާރުން މުޅިން ކަނޑާލާފައެވެ. ގިނަ އަވަށްތަކުގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އެއްވެސް ބަޔަކަށް މަގުތައް މައްޗަށްވެސް ނިކުތުން މަނާކޮށް ކާފިއު އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ކަޝްމީރުގެ މަގުތައް މަތީގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ދަނީ ފޯރިމަރަމުންނެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ކަޝްމީރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނިކުމެދާނެ ކަމަށްޓަކައި ކުރިއާލައި އިންޑިއާއިން ވަނީ ތިރީސް ހާހާއި ސާޅީސް ހާހާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އަސްކަރީ ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތައް ބޮޑެތި ލޮރީތަކުގައި ފޮނުވާފައެވެ.

ކަޝްމީރަކީ މުސްލިމުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން ރަސްކަމެއް ކުރަމުން އައި ތަނެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އޯގަސްޓް 5 އިން 9 އަށް ކަޝްމީރަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ކަވީތާ ކްރިޝްނަން ސިފަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކަޝްމީރު ހީވަނީ ފޭރިގަނެފައިވާ އިރާޤް ނުވަތަ ފަލަސްޠީނު ހެންނެވެ. އޭނަ ބުނެފައިވެއެވެ: "ތެދުތެދަށް ބުނާ ނަމަ، އެތަން ހީވަނީ އޮކިއުޕައިޑް އިރާޤު ނުވަތަ ފަލަސްޠީނު ހެން".

އޭނަ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ރަށްފުށު ހިސާބުން ދިމާވި ބައެއް މީހުންގެ ކިބައިން އެނގުނު ގޮތުގައި އެހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ އެތަކެއް ކުދިންނެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ވަނީ ކިޑްނެޕް ކޮށްފައެވެ. ރޭގަނޑު ދަންވަރުގެ ވަގުތުތަކުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އައިސް އެކުދިން އެނދުގައި ނިދާފައި ތިއްބާ ނަގައިގެން ސިފައިންގެ ކޭންޕުތަކަށާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެމީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެކުދިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެސް ދަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ހަތް އަހަރާއި އަދި އެއަށް ވުރެއްވެސް ހަގު ކުދިން ހިމެނެއެވެ. މިކަން ހާމަވީ ހައްޔަރު ކުރި ކުދިން ތެރެއިން ދޫކޮށްލާފައިވާ ބައެއް ކުދިންގެ ކިބައިންނެވެ.

މިވާހަތައް ހިއްސާކުރި އާއިލާތައް އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ކުދިންނަށް ވީނުވީއެއް ބެލުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތީމަ ކަމަށާއި އެކުދިން އަނބުރާ އާއިލާތަކަށް ހަވާލު ނުކޮށްފާނެތީ ކަމަށް ވެސް އެމީހުން ބުނި ކަމަށް ކަވިތާ ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

ކަޝްމީރުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ސިފަކޮށްދެމުން ކަވިތާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކައިރީގަ އަދި އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައިހެން ހަނގުރާމަމަތީ ޔުނީފޯމުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ. އަދި އާންމުން އެއްވެ ވާހަކަ ދައްކާ ހެދުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައި ވުމުގެ އިތުރުން ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުންވެސް މަނަލެވެ. ބައެއް ކުޑަކުދިން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކު ޢީދު ހެދުންވެސް ލައިގެން އުޅޭތީ ނުފެނެއެވެ. އަދި ރަށްފުށު ހިސާބުގެ މިސްކިތްތަކަށް ވެސް މީހުން ދިޔުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބަންގި ގޮވުންވެސް ވަނީ މުޅިން މަނާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން ނަމާދު ކުރަމުން ދަނީ އެމީހުންގެ ގެތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި އާންމުންގެ ކިބައި ފެންނަނީ ހިތް ނުތަނަވަސް ކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހެމުގެ އަސަރުތަކެވެ.

ކަޝްމީރުގައި ހިނގަމުންދާ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފް ޙަބަރާއި މައުލޫމާތު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކަށް ނުފެންނަ ގޮތަށް ސެންސަރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު