ކުލަ ޖެހުން: ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން ހޯދާ ބަހަނާއެއް؟

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

އަޟްހާ އީދާއި ފިތުރު އީދަކީ މާތް ދެ އަޅުކަމަށްފަހުގައި މުސްލިމުންނާ ބައްދަލުކުރާ ވަރަށް އުފާވެރި ދެއީދެެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އީދުގައި އުފާވެރި ކަމާއެކު، އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، އިސްލާމީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން މުސްލިމުންނަށް މަޖާ ކުރުން އޮތީ ހުއްދަ ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން މިދަނީ އީދުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަން ނޭނގި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރެވެ. އީދުގެ ފޯރރީގެ ނަމުގައި ބަދު އަހުލާގީ އަމަލުތައް ހިންގާ މަންޒަރު މަދުން ނަމަވެސް ފެނުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ.

ދައްކަން މިއުޅެނީ މިހާރަކަށް އައިސް މާގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްގެން އުޅޭ ކުލަ ޖެހުމުގެ ވާހަކައެވެ. ކުދި ބޮޑު އެންމެން ކުލަ ޖެހުމުގައި މަޝްއޫލުވެގެން އުޅޭއިރު، އެ ކުޅިވަރަކީ ބަދު އަހުލާގީ ނުވަތަ ފާހިޝް އަމަލެއް ހިންގަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތަަކަށް އެބަ ހަދައެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކުލަ ޖެހުމުގެ ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ތެރެއިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށްވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިއީ ގޯހެކެވެ. ކުލަ ޖެހުމުގެ ކުޅިވަރު އިމުން ބޭރުވެފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއްވެސް މމެއެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އައްޝެއިޚް އަލީ ޒައިދުވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޝެއިޚް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އީދުގެ ނަމުގައި ފާހިޝް އަމަލުތައް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ނަސޭހަތް ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމުން މީސްތަކުން ދުރުކުރުމަށް، މައިންބަފައިން ނަސޭހަތތް ދިނުމަށްވެސް ޝެއިހް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ކުލަ ޖެހުމަކީވެސް ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެއީކީ މުޅިން ގޯސް ކަމެކޭވެސް ދެންނެވޭ ކަށް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިމުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ، ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އިސާހިތަކު ގޯސް ކަމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ. 

60%

20%

20%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު