"ކަޝްމީރު މައްސަލައަކީ އިންޑިއާގެ ދާހިލީ މައްސަލައެއް ނޫން"

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައަކީ އިންޑިއާގެ ދާހިލީ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފަރާތުން އދއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ.މަލީހާ ލޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި ޔޫއެން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީ ޗައިނާއާ ޕާކިސްތާނުގެ އެދުމަކަށެވެ. އެއާއެކު، އެކަމަކީ އިންޑިއާގެ މައްޗަށް ޑިޕްލޮމެޓިކު ގޮތުން ޕާކިސްތާނާ ޗައިނާއަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އެދެ ގައުމުން އަންނަނީ ސިފަ ކުރަމުންނެެވެ.

ޑރ.މަލީހާ ވިދާޅުވީ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ މަތީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފޯރަމްގައި ވާހަކަ ދެެކެވުމަކީ، ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު އާވެގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 370 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަޝްމީރަށް ލިބިފައިވާ ހާއްސަ ހައިސިއްޔަތު ނަގާލާފައެވެ. އެއީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ހާން ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާނަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައެވެ.

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި ޗައިނާވެސް ހުރީ ޕާކިސްތާނު ކޮޅަށެވެ. ޗައިނާއިން އދއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒޭންގް ޖުން ވިދާޅުވީ ކަޝްމީރު މައްސަލަ އަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މައްސަލައެއް ކަަމަށާ، އދގެ ޗާޓަރުގެ ތެރެއިން އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު