ADS BY VOICE

އައިޔޫއެމްގެ މަގާމުން ޑރ.ޝަހުނީޒާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރކަމުގެ މަގާމުން ޑރ.މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ޝަހުނީޒާ އެމަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ 2017ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެކަަމަނާ އަކީ އެމެރިކާގެ ވޯލްޑަން ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ކަރިކިއުލަމް، އިންސްޓްރަކްޝަން، އެންޑް އެސެސްމަންޓް (އަލްޖިބްރާ) ގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރެއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖަރނަލް އޮން އެމަރޖިން މެތަމެޓިކްސް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ރިވިއުވަރއެކެވެ. އަދި ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތަމެޓިކްސް، އެންޑް އެކްޗްއޭރިއަލް ސައިންސް ރިވިއުގެ ޗީފް އެޑިޓަރ ވެސްމެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ އިރުގައިވެސް، އައިޔޫއެމްއަށް ޗާންސެލަރަކު އައްޔަންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު