ADS BY VOICE

ބޭލްއަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ސާބިތު ކޮށްދޭން ޖެހޭ: ޒިދާން

- 6 months ago 1 - އަމީން

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޭލްސްއަށް ނިސްބަތްވާ ގަރެތް ބޭލްއަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން އޭނާ ސާބިތު ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމުގައި ކޯޗް ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ނިމިދިޔަ ސީޒަނަށްފަހު ރެއާލް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ބޭލް، އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމަކީ ރެއާލްއައި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމުގައި ބުނި ޒިދާން، މިހާރު މިމޭރުމުން ބޭލްއައި މެދު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާފައިވަނީ ހަޒާޑް އަދި އަސެންސިއޯއަށް އަނިޔާގެ މައްސަކަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލީގު މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒިދާން ބުނީ، ސެލްޓަ ވީގޯ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވި މެޗުގައި ބޭލް ދެއްކި ކުޅުމައި ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށައި، އެނާއަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން އެންމެނަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އޭނާ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޒިދާން ބުންޏެވެ.

މާޒީވެދިޔަތަނުގައި ހުރިހާ އެންމެންގެ ފަރާތުންވެސް ބުނަން ބޭނުން ނޫން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފަވާކަމަށައި، އެހެންނަމަވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކުޅުންތެރިޔާ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވުން ކަމުގައި ޒިދާން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭރުގެ ރެކޯޑް ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ކަމުގައިވާ 85 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޓޮޓެންހަމްއިން ރެއާލްއަށް ބަދަލަުވި ބޭލް ވަނީ ހަތަރު ޗެންޕިއަންސް ލީގް، ސްޕެނިޝް ލީގް، ކޮޕާ ޑެލްރޭ، އަދި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޔުއޭފާ ސުޕަރ ކަޕާއި ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމާ ގުޅިގެން އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ބޭލްއަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅެވިފައިވަނީ އެންމެ 42 މެޗުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މެޗުތަކުގައި ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ބޭލްގެ ކުޅުން ދަށްކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް މަލާމާތައި ފުރައްސާރަ ކޮށްފައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ބަލަ ޒިދާނުގެ މޮޅުކަން ސާބިތު ކޮއްދީބަލަ މި ސީޒަނުގަ!!!!!

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު