ޖޭޕީއާއި ގުޅުނީ އެއްވެސް މަގާމެއް ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫން: ނިހާން

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ އެއްވެސް މަގާމެއް ބޭނުންފުޅުވެގެން ނޫންކަމަށް މިރޭ އެޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ނިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާއާއި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އެހެނިހެން އިސްވެރިންތައް ޖޭޕީއާއި ގުޅުމަށް މިރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުުޅުނީ އެއްވެސް މަގާމެއް ބޭނުންފުޅުވެގެން ނޫންކަމަށާއި އެޕާޓީ އެހެން ލެވެލްއަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށެވެ.

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވާ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ނިހާން ވަނީ ގާސިމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި، އެބޭފުޅާ ފެއްޓެވި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނިހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގާސިމާއި މެދު އެއްވެސް ހިތް ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅާ ގައުމަށް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އިހުލާސްތެރި މަސައްކަތެއްކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު