ADS BY VOICE

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ފަސްކުރުމުން ޕީއެންސީން ފާޑު ކިޔައިފި

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯ " އެޖެންޑާ 19"ގައި ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައް ނިންމޭނީ އަންނަ އަހަރުގައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވުމުން ކޮންގްރެސް ޕާޓީން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު، އަދި މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ބޮޑެތި ކަންކަން ނިންމަންވާނީ، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ދިރާސާތައް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިރާސާއަށް އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނެގުމަކީ ކކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ އެއްްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ކަންކަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްެގެ ބޮލުގައި އިލްޒާމް އަޅުވަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ނަމަ މިހާރުވެސް އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބަލަން ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑަނޭޅި ލަސްވާތީ ސުވާލު އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ވައުދެކޭ އެއްފަދައިން އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ބޭބީ ބޮކްސް ދިނުމުގެ ވައުދުވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު