ADS BY VOICE

ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ މުވައްޒަފުން: ވެމްކޯ

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވެމްކޯއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރައާއި ގުޅިގެން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލެއް ކަމުގައި އަބަދުވެސް ދެކެނީ، މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ވެއްޓެއް ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މެދުނުކެނޑި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މަދުން ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އަނިޔާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިނގަމުންދާކަން ހިތާމައާއި އެކު ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ވެމްކޯއިން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއްނޫންކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެފަދަ އަމަލުތައް ހިނގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅައި، މައްސަލަ ބަލާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ދެމިހުންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވައި، މިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ"، ބަޔާން ނިންމާލަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު