ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނާއި އެގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ ވިސާއަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ސޮއިކުރެވުނު ވިސާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި އެގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާއި ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު "އެގްރިމެންޓް އޮން ދަ ފެސިލިޓޭޝަން އޮފް ވިސާ އެރޭންޖްމަންޓްސް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ޑިކޮމްރެޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާ" ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް ރަަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. އަދި ސްރީލަންކާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެގައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ވާޖިރާ އަބޭވަރްދަނަ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލްތަކަށް ބަލާލާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްރީލަންކާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ އިރު، 90 ދުވަހުގެ އޮން-އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެއެވެ. މީގެ ކުރިން އޮން-އެރައިވަލްގެ ގޮތުގައި ދެމުން ގެންދިޔައީ 30 ދުވަހެވެ. 

90 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިނަމަވެސް ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާއިރު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް އޮތްތޯ، އަދި ސްރީލަންކާގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރާނެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފައިސާ ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރަން ވާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގައި ކިޔަވާ 18 އަހަރުނުވާ ދިވެހި ދަރިވަރުން ކިޔަވަން އެޤައުމުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށް ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ވިސާ ލިބޭ ގޮތްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ ކުރިން އުމުރުން 16އަހަރު ވެފައިވާނަމަ ފިރިހެން ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޑިޕެންޑެންްޓް ވިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު