މަރުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަށް މާލޭގެ ގެތަކެއް ފުުލުހުން ފާސްކުރަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގިނައަދަދެއްގެ އެސްއޯ ފުލުހުންވެެގެން މާލޭގެ ގެތަކެއް ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެގޮތުން ސޯސަންމަގުގައި ހުރި ގެއަކާއި މަޖިދީމަގުގައި ހުންނަ ސީކްރެޓް ރެސިޕީ ކައިރީގައި ހުންނަ ގެޔަކަށްވަދެ ފުލުހުން ދަނީ ފާސްކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފުލުހުން ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެންނެވެ. 

މިތަންތަން ބަލަމުންދަނީ  މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުން' ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލާފާސްކުރަމުން އަންނަ ތަންތަންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުންގެ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑާއި، ފޮރެންސިކް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އަދި ޑިވިޜަނަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑުގެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދާއިރު މާލޭ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އާންމު ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުލުހުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

‏މި މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެވޭފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3322111 ނުވަތަ 119 އަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

 ފޮޓޯ: އަމީނާ ނައީމް/ ޓްވިޓަރ

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު