ADS BY VOICE

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަހުރި: ރައީސް ޞާލިހު

- 8 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަދިވެސް އެބަހުރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި، ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވަކި މަރުޙަލާއެއް ތަފާތުނުކޮށް، ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެމުން އަންނަނީ، އުފެއްދުންތެރި ފަރުދުންތަކެއްގެ އުފެއްދުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވީމާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކޭމްބްރިޖް އިމްތިޙާނުން މަތީ ދަރަޖަ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމަކުން އެތައް ލައްކަ ކުދިންނެއް ބައިވެރިވާ މިފަދަ އިމްތިޙާނަކުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވުމަކީ، ކުދިންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހެއްކެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް، ކުރަންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަހުރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި ޢުމްރާނީ ގޮތުންނާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުންވެސް ސްކޫލްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުން ނުލިބޭ މައްސަލައަކީވެސް އަވަސް ޙައްލެއް ބޭނުންވާ ކަމެއްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެކަމަށާއި އެ ބަދަލުތައް އައުމުން، ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ހޯދާ ނަތީޖާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެގެންދާނެކަން ވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ކުރިން ނުހޯދޭ ކިތަންމެ ޢިލްމެއް، ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ފަހިވެފައި އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު