ADS BY VOICE

ފިލިކަމަށް އަދީބު އިއުތިރާފުވެއްޖެ، ތިންމަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް އައިސްދާނެ!

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނިކޮށް، ޓަގްބޯޓެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ފިއްލެވި މައްސަލައިގެ ދައުވާއަށް އެބޭފުޅާ އިއުތިރާފު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި މައްސަލައިގައި މިއަދު ވަނީ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ. މިކުށަށް އަދީބު އިއުތިރާފު ވެއްޖެ ނަމަ، އެބޭފުޅާގެ މައްްޗަށް އަންނާނީ ތިން މަހާއި އަށާރަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިއަދު އަދީބު ވަނީ އެކުށަށް އަނެއްކާވެސް އިއުތިރާފުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ގާޒީ ހުކުމް ކުރައްވާއިރު، ސިއްހީ ހާލަތަަށް ރިއާޔަތް ކުުރުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން އަދީބު ވަނީ މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތައް ޕީޖީއަށާއި ގާޒީއަށް އަރުވާފަ އެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އިސްމާއިލް އަލީ ވިދާޅުވީ އަދީބުގެ ކުށަށް އިއުތިރާފު ވެވަޑައިގަތުމުން، ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަށް ފަސް ދުވަސް ފަހުން ޝަރީއަތެއް ބާއްވާނެކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު