ADS BY VOICE

މޭޔަރުގެ ތައުޒިޔާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވާށެވެ.

- 8 months ago 13 - އަމާލް މުހައްމަދު

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ހަނދާންތައް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި މިރޭ ވީ ކަމެއްހެން އަދިވެސް ހަރުލައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ބިރުވެރި ހާދިސާގައި ދެކުދިންގެ މަންމައެއް މި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައިވާއިރު، 400އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެކަމުގެ ގެއްލުންތައް ލިބުނެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ތިީ ތައްޔާރު ވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފާނެ ކަމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންތައް ތިއްބެވީ "ނިދިކުރައްވާފައެވެ." އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަހޭވެރިކަންވެ ކަމެއް ވެގެން އުޅޭކަން ރޭކާލީ މާފަހުންނެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވާ އިބާރާތުންނަމަ، ކަމެއްގެ ބޮޑުކަން "އެންމެންނަށް"ވެސް އެނގެނީ އެކަމެއް ވުމުންނެވެ. އެއީ އިންސާނީ ތަބީއަތް ކަމުގައި އެބޭފުޅާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ އެވާހަކައިން ތަސައްލީ ހޯދައިގެން ތިބޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ސަރުކާރު އެއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން އެބަ ބުނެއެވެ. އެކި މައްސަލަތަކުގެ ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މާލޭގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ކޮންމެ މަހަކު ބަރާބަރަށް މުސާރަ ދީގެން، އަދި ނުވިތާކަށް ދައުލަތުގެ ކާރުކޮޅުގައި ދަތުރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކައުންސިލު މެމްބަރުންތަކެއްވެސް ތިއްބެވިއިރު، އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަކީ ހަމައެކަނި ސަޅިބައިސާ ކެނޑުންތޯ މިއަދު ރައްޔިތުން އެބަ ސުވާލު އުފައްދައެެވެ.

މާލެ ބަލަހައްޓަން އިތުރު މީހުން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޔާ އެކަންވެސް ކޮށްގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ ކައުންސިލަކަށް ވާއިރު، އެކައުންސިލަށް ކަންކަން ނުވުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ދައްކައެެވެ.

ކުރިން ދައްކަނީ އެކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާ ވާހަކައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެވާހަކަ ދައްކާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރު އޮތީވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިތާއެވެ. މަގެއްގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްލައި، ކަންމަތީ ބައްދަލުުވުމެއް ބާއްވައިލުމުން އަދި ނުފުދެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލު ފެއިލުވެ، އެކައުންސިލް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅުތައް ރައްޔިތުން ދެކެފައިވާއިރު، އިތުރު ބަޔަކަށް ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ދިނުމާމެދު ވިސްނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެެވެއެވެ.

86%

13%

0%

13 ކޮމެންޓް

މިސަރުކާރަށްވީ 1 އަހަރު. ތިޔަ ބުނާ ގުދަންތަކާ މާލެ ތޮއްޖެހުމާ، ހުރިހާ ގޯހެއް ވެގެންދިޔައީ މި 1 އަހަރު ތެރޭގަ ކަމަށްވާނަމަ މިސަރުކާރު ގޯސް. އެކަމަކު ހަޤީޤަތަކީ ފާޅުގަ މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގަކަން.

ޢަސްލަމަށް ވެދުން ސަލާމް. ކަމެއްގެ ބޮޑުކަން އެގޭނީ ތަޖުރިބާ ކޮށްގެނޭ ތި ބުނީ ކިޔެވިފަ ނެތީތީއެވެ. ވީމާ ތިތަޖްރިބާ ހޯއްދަވަން އިސްތިއުފާދެއްވާފަ ދާށެވެ. ފޮނިއަގަޔަޖުން ނުޗަލާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔެތުން ބަލަންޖެހޭ ބައެއްތަ މާލޭ ކައުންސިލަރުންނަކީ. ދެން ކޮބާ އެހެން ރަށްރަށު ކައުންސިލަރުން އެ ރަށްރަށުގެ މީހުންހުންވެސް އެގޭގޭގައި އުޅޭ

ށިފާއްތަޔަކީ ކެރަފާ ދައްތައެއް. އިބޫ އަކަށް ތާއީދެއް ނޯންނާނެ. އަންނި ރައީސް ކަމުގައި ހުރިނަމަ ރަގަޅުވީސް.

ސިފާއިސްތިއުފާ ދީ

ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގާއިރަށް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވުވުމުގެ ބަދަލުގައި ޚަބަރު ލިޔުނު ފަރާތުންވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަނގަޅުކޮށްލަން ފެންނަ ކަންތައް ބަޔާން ކޮށްލިނަމަ ޝިފާ އިސްތިއުފާ ދިނީމަ ދެން އަންނަ މީހަކަށްވެސް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ދެކެން.. ނޫސްވެރިޔާގެ އިސްތިއުފާ އަށް އަރެންނެއް ނުގޮވާނަން..

ށިފާ މަރާލިޔަސް އިސްތިއުފާ ނުދޭނެކަމާމެދު ﷲ ގަންދީ ތެދުހުވައެއް ކޮށްފާނަން ރައްޔިތުންވެސް ނިކަން ވިސްނަބަލަ އިސްތިއުފާ ދީފަ އެދައްތަ ކުރާނީ ކޮނކަމެއް އެދައްތަޔާދޭތެރޭ ހަމްދަރުދީވެބަލަ އަޅެ ށިފައްތާ ނިކަން މީދޮގެއްތަ

ހަބަރު