ADS BY VOICE

ސައިންސްގެ ހޯދުމުގެ އަލީގައި އިސްރާއާއި މިޢުރާޖު!

- 7 months ago 12

ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެއްމަޢުލޫއަކަށް އެންމެ އަޑުހަރުކޮށް ވާހަކަ ދެކެވޭ މަޢުލޫއަކީ އިސްލާމްދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެވެ. މިމަޢުލޫ ހުޅުވިގެން ދިޔައީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ނެޓްވޯކް (އެމް.ޑީ.އެން)އިން 2015ގައި ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ރައްދުވާފަދަ ވާހަކަތަކެއް ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފެންމަތިވި ހިސާބުންނެވެ. މިރިޕޯޓުގައި އިސްރާއާއި މިޢުރާޖުގެ ވާހަކައަކީ ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ބަލާއިރު ޤަބޫލުކުރަން ދަތި ހިޔާލީ ފޮލާގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއަދުގެ ސައިންޓިފިކް ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލައިފިނަމަ އިސްރާއާއި މިޢުރާޖުގެ ވާހަކައަކީ ޤަބޫލުކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހީ ކުއަންޓަމް ފިޒިކްސް ކިޔަވައިދިން ކްލާސްރޫމްގެ ތެރެއިންނެވެ. ޑރ. ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދުގެ އެވާހަކަކޮޅު ވެގެންދިޔައީ އެމަޢުލޫއަށް ވަރަށް ޝަޢުގުވެރިކުރުވި ވާހަކަކޮޅަކަށެވެ.

ކުއަންޓަމް ޓެލެޕޮޓޭޝަންއަކީ 1993ވަނަ އަހަރު ހުށައަޅާފައިވާ ތިއަރީއެކެވެ. މިތިއަރީގައި ބުނާގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އެއްވެސް ފިޒިކަލް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިނުކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޮނުވެއެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިންވަނީ ފޯޓޯންއެއް ދުނިޔެއިން ސެޓެލައިޓަކަށް ޓެލެޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިދާއިރާގައި ތަޙުލީލުތައް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަދި ކުރެވިފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ޓެލެޕޯޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏެވެ.

ފިޒިކްސް ދާއިރާގެ މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އެލްބަރޓް އެއިންސްޓަންގެ ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ ތިއަރީގައިވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ތަރަޙައިގެ ތެރޭގައި ވަގުތު ގުނޭ ގޮތާއި ކާއިނާތުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަގުތު މިންކުރެވޭގޮތް އެތައް ގުނައެއް ތަފާތުވެއެވެ. މިހެން ވަނީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކްސަލަރޭޝަން ހުންނަ މިންވަރު ތަފާތުވުމުންނެވެ. އަދި ސްޕެޝަލް ރިލޭޓިވިޓީ ތިއަރީގައިވާގޮތުން އަލި ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނާއި ކައިރި މިނެއްގައި ދަތުރު ކުރާނަމަ ދުނިޔޭގައި ހުންނަ މީހަކަށް ދުނިޔޭގެ ވަގުތާއި ދަތުރުވެރިޔާގެ ވަގުތު ހިނގާ މިންވަރު ތަފާތުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރެވުމަކީ މިތިއަރީއަށް ބެލިނަމަވެސް ސައިންސް ދެބަސްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދެންއޮތީ ދަތުރުކުރި ބާރުމިނުގެ ވާހަކައެވެ. އިހުޒަމާނުގައި ބުނެއުޅެނީ ޖަމަލު ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނުގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ އެޒަމާނުގައި ދަތުރުކޮށް އުޅުނު އުޅަނދަކީ ޖަމަލުކަމަށް ވީތީއެވެ. ޖަމަލު ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނަކީ އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ގަޑިއަކު 5 ކިލޯމީޓަރަށެވެ. މިޒަމާނުގައިނަމަ ބުނާނީ ރޮކެޓެއް ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑްގެ ވާހަކައެވެ. ނާސާއިން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޖައްވަށް ދޫކުރި "ޕާރކަރ ސޯލަރ ޕްރޯބް"ގެ ނަންދީފައިވާ ސްޕޭސްކްރާފްޓް ގަޑިއަކު 692،000 ކިލޯމީޓަރަށް ދަތުރުކުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިމާއަށް ނޭނގޭ އަދި ނުފެންނަ ވަޞީލަތަކުން ދަތުރުކުރެވޭނެ ބާރުމިނެއް އަދި އުކުޅެއް އަންދާޒާ ކުރާކަށްވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. އެފަދަ ވަސީލަތެއްގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ ސިފަކުރާނީ ހިޔާލީ ފޮލާގެ ގޮތުގައެވެ.

މިޒަމާނުގައި މިހާރު ހޯދިފައި ހުރި، ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ވަޞީލަތްތަށްވެސް އެޒަމާނުގައި ބުނެދީފިނަމަ ވާނީ ހިޔާލީ ފޮލައަށެވެ. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އުނދަގުލެއްނެތި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަރަންޓާއި، ސެޓެލައިޓުގެ މުވާސަލާތާއި، އިންޓަނެޓާއި، ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަފަދަ ވަޞީލަތްތައްވެސް އެޒަމާނުގައި ވާނީ ހިޔާލީ ފޮލައަށެވެ.

މިއަދުގެ ސައިންޓިފިކް ދުނިޔެއަށް ބަލައިފިނަމަ ފެނިގެންދަނީ އިންސާނާ ހީވެސްނުކުރާފަދަ އާ ކަންތައްތައް ދަސްވަމުންދާތަނެވެ. ކުއަންޓަމް ޓެލެޕޮޓޭޝަންއަކީވެސް އަލަށް ހޯދެމުން އަންނަ ޢިލްމެކެވެ. ޒައްރާއެއްގެ ކުއަންޓަމް ސްޓޭޓް ޓެލެޕޯޓުކުރެވިދާނެކަން ހޯދުނީވެސް ދާދި ފަހުންނެވެ.

ޢިލްމު އުނގެނޭ މީހާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދަސްވާނެ ކަމަކީ ނޭނގޭކަމެވެ. އިންސާނާއަށް ހޯދިފައިވާ ޢިލްމުގެ މިންވަރުގެ މަދުކަމެވެ. އޭގެބަދަލުގައި ނޭނގޭ މީހަކަށް ނޭނގޭކަންވެސް ނޭނގޭނެއެވެ.

ސައިކޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ޑަނިންގ ކްރޫގަރ އިފެކްޓްގައި ބުނާގޮތުންނަމަ ނޭނގޭ މީހަކަށް އެނގޭ މީހަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނގޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިޗިގަންގެ ސޯޝަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް ޑޭވިޑް ޑަނިންގ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކަން ފާހަގަކުރަން އެންމެ އުނދަގޫވަނީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ކިބައިންނެވެ.

އެހެންކަމުން ސައިންސްގެ އަލީގައި މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަމުންދާ މީހަކަށް އެނގޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ ހޯދިފައިނުވާ އެތައް މަޢުލޫމާތެއް ވާނެކަމެވެ. މިހާރު ހުރި ޢިލްމުގެ ތެރެއިން އެނގިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގިގެންދާނީ އާ ހޯދުންތައް ހޯދުމުންނެވެ. ވުމާއެކު މިހާރު ހޯދިފައިވާ ދުނިޔަވީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިން އަންދާޒާ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަންކަންވެސް ޚާލިޤުވަންތަ ކަލަކަށް ކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނެކަން ޤަބޫލުކުރަން ވަރަށްވެސް ފަސޭހަވެއެވެ.

ލިޔުނީ: ޝީޒާ މުޙައްމަދު

91%

5%

3%

12 ކޮމެންޓް

މިލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތަށް މާތް ﷲ ޢިލްމު އިތުރު ކޮށްދެއްވާަށި. އާމީން

ސައިންސް އަކީ މުއުޖިޒާތްތައް ކިޔައިދެވޭ ފެންވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫން، ވިމާ މި ފަދަ އާރޓިކަލް ތައް ލިޔުމުގެ ކުރިން މިކަމަށް ވިސްނާލުން ރަގަޅުވާނެ.

ޖާހިލުން ވިސްނަން ބޭނުމެއް ނުވާނެ.

ތިޔަ ކޮންސެޕްޓްތަކަކީ ހިންދޫދީނާއި ބުޑިސްޓުންވެސް ގަބޫލުކުރާ ކޮންސެޕްޓްތަކެއް އެއިން މީހެއް ކައިރީ އަހާލަނިކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔާދޭނެ

ވަރަށް ފުރިހަމަ ވޮއިސް އޮންލައިން ނެތިއްޔާ ނެތް .

ދީނަށް މިފަދަ ލިޔުންތައް ލިޔާ ކުދިން ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް މިހާރު ބޭނުންވޭ. މި ލިޔުން ލިޔުނު ކުއްޖާއަށް މާތް ﷲ ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވާށި

ތިޔައީ ތެދެއް! އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ސައިންސްގެ އިލްމްވެރިން ހޯދައިފައިވާ އަދި ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ވަރައްގިނަ. އެހެނަސް ޖާހިލުން ނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްފަހުވެސް ގިނަ ފަހަރު އިސްކުރާތަން މިފެންނަނީ ހަމަ ޖާހިލުކަން.

ވަރައް ފުރިހަމަ

ސީޒާ ޝުކުރިއްޔާ!

ވޮއިސް މީ ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން!

ހަބަރު