ADS BY VOICE

މިއީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް ނޫން، މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ: ޖާބިރު

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް ނޫންކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިރާާއްޖެކަމަށް ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ވާހަކަފުޅުގައި ޖާބިރު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ޝިއާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް ނޫންކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 އަދި ރާއްޖެ ވާންވީ ނިޔުޔޯކް، ވޮޝިންގޓަން އަދި ސިންގަޕޫރު ފަދަ ތަނަކަށްކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ވާހަކަތައް ދައްކައި މިގައުމު 300 އަހަރު ފަހަތަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައުމު ތަަރައްގީނުވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

50%

0%

50%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު