ADS BY COCA COLA

ާމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ފްލެޓަކީ ހައްލެއް ނޫން: މީކާއިލް

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަައަށް ފްލެޓްތަކަކީ ހައްލެއްނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މީކާއިލް މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުރި ސިނަމާލެ ފްލެޓްފަދަ ތަންތަނަކީ މީހުން ދިރިއުޅެން ހެޔޮވާވަރުގެ ތަންތަނެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ފްލެޓްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެހެން މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްކަމަށް ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައުމެއްގެ ސިފައިގައި ވިސްނާއިރު ފްލެޓްތަކަކީ ދުރު މުސްތަގުބަލަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހާ ރަނގަޅު ކޮންސެޕްޓެއް ނޫންކަމަށެވެ.

"އެއީ މިހާރު ފްލެޓްތަކަށް ވަދެ އެތާ ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އިހުސާސްވާނެ ދަރިއެއް ލިބުމުން އަނެއްކާވެސް މި އޮންނަނީ އިތުރު ފްލެޓަކަށް އެޕްލައިކުރަން ޖެހިފައި. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ޝަރުތެއް ހަމައެއް ނުވޭ މިހާރު އޭނާ ފްލެޓެއްގައި އުޅެމުން ދާތީވެ،" މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު