ADS BY VOICE

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިފަހަރު ކީ ބޭބީ ޝާކް ލަވަ!

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މުޒާހަރާތަކާއި އިހުތިޖާޖުތަކަކީ ކުރިއަރަމުންދާ އަދި ކުރިއަރާފައިވާ ޑިމޮކްރަސީތަކުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަސީލަތެވެ. އާންމު ފަރުދުންގެ އާދޭސްތައް ވެރިންގެ ކަންފަތްތަކަށް އިއްވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުރު ރާސްތާއެކެވެ. ނަމަވެސް ގައުމުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްެގެ ނަމުގައި ކުރާ ކޮންމެ މުޒާހަރާއަކުންވެސް އުނދަގޫވެދާނެފަދަ ފަރާތްތަކެއް ތިބޭނެކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތެކެވެ.

ADS BY GOPRIME

މީގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތަކަށް ވާނީ ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. މުޒާހަރާާގެ އަޑުތަކުން ކުދިންގެ ނިދި މަހުރޫމްވެގެންދާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާާ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް މިފަހަރު މިވީ މުޅިން އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތެެކެވެ. ކުޑަކުއްޖަކު މަސަލަސްކޮށް ހެއްވާލަދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ލަވަކިޔައިދީފައެވެ.

ލުބްނާނުގެ އިގްތިސާދު ބަލިކަށިވެ، އާންމު ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެފައެވެ. އެގޮތަށް ޝުއޫރު ފާޅުުކުރަން ނުކުމެ އުޅުނު ރައްޔިތުންތަކަކާާއި ލުބްނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގެ ކައިރީގައިވާ ބާބްދާާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ކާާރު ދުއްވާފައިދިޔަ އިލައިންއާާއި ދިމާާވިއެވެ.

އިލައިން ބުނީ އެފަރާާތްތައް އޭނާގެ ކާާރު ވަށާލުމުން ކާާރުގައި ކުޑަކުއްޖެއް އިންކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަޑުމަޑުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެދުނުކަމަށެވެ. ނަަމަވެސް ކަންދިމާވީ އޭނާ ހީވެސް ނުކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. 

މުޒާހަރާާގެ ބައިވެރިން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ހެއްވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ބޭބީ ޝާކް ކިޔަންފެށީއެވެ. މި މަންޒަރު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

އިލައިން ބުނީ އެ ލަވަޔަކީ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ވަރަށް ކަމުދާ ލަވައެއްކަމަށާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެލަވަ ކިޔުމުން ހައިރާންވެ އުފާވިކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު