ADS BY VOICE

މި ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީއާއި ރައީސް ނަޝީދު ނެތްކަމަށް ދޭހަވޭ: ޖޭޕީ

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީއާއި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުހިމެނޭކަމަށް ދޭހަނުވެތޯ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޖޭޕީން މިފަދައިން ސުވާލުއުފައްދާފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެޕާޓީން ބުނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފަހަކަށް އައިސް ސަރުކާރުގެ ކަންކަމާއިމެދު ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އާންމުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އަލީ އާޒިމްގެ ވާހަކައިން ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީއަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ދޭހަވާކަން ފާހަގަނުވޭތޯ ސުވާލުއުފެދޭކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވާ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔާ ސަބަބު ހާމަކުރަމުން ޖޭޕީން ބުނީ އެކަންކަމަށް ފާޑުކިޔަންޖެހެނީ ފާޑުކިޔޭނެ މިންވަރަށް އެކި ކަންކަމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ދިވެހިންނާއި ބީރައްޓެހި، ގައުމީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލޭ މިންވަރަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކާާއި ކުރައްވާ އަަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ.

އަދި ޖޭޕީން ކޯލިޝަންގައި އޮތް ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނާއި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައި ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ބާރުއަޅާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިހާތަަނަށް ރައީސް ޞާލިހު ގެންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޖޭޕީން ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

މި ބަޔާން ނިންމާލަމުން އެޕާޓީން ބުނީ ޖޭޕީން އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ ކޯލިޝަން ވެރިކަން ހެޔޮގޮތުގައި ދަމަހައްޓާ ރައީސް ޞާލިހަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު