ADS BY PIZZA KITCHEN

އާރާ 3

- 1 year ago 0 - ލުބާނާ ހުސެއިން

އާރާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ތެދުވެ ތަށި ބަހަށްޓާފައި އަތް ދޮވެލައިގެން ކޮޓަރިއަށްވަދެ ތަޅުލިއެވެ. "މި ޖެހުނީ ކޮންކަހަލަ ކަމަކާ؟ މުހީން ގެއަށްވެސް އެއައީ…" އާރާ ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯވެ ގައިމަތީ ރަޖާގަނޑު ފަތުރާލިއެވެ. އާރާއަށް ހޭލެވުނީ ގޭގެ ބޮޑުދޮރުގައި މީހަކު ވަރަށް ބާރަށް ޖަހާ އަޑަށެވެ. އާރާ ލޯ އުނގުޅަމުން ތެދުވެ ގަޑި ބަލާލިއެވެ. މެންދަމު ތިންގަޑި ބައިވަނީއެވެ. "ބައްޕަ މަހަށްގޮސްފަ އައީ ކަންނޭންގެ…" ތެދުވެގެން ކޮޓަރީގެ ދޮރާ ދިމާއަށް ދަމުން އާރާ ބުނެލިއެވެ. "ބައްޕަ ވަރަށް ނާންނަގަޑި އެއްމިއީ… އެހެންވީރު އެއީ ކާކުބާ؟" ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ތިރިއަށް ފައިބަމުން އާރާ ހިތައް އެރިއެވެ. އާރާގެ ހިތައް ނޭނގޭ ކަހަލަ ބިރުވެރި ކަމެއް ވަނެވެ.

ADS BY EHEE

އާރާ ތިރިއަށް އައިސް ކުޑަ ދޮރުކައިރީ ހުއްޓި ހުރެ މީހަކު ފެނޭތޯ ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އިރުކޮޅަކު ހުރެފައިގޮސް ގޭގެ ބޮޑުދޮރުގެ ތަޅުގައި ހިފާ ކުޑަކޮށް ހުޅުވާލާފައި ބަލާލިއެވެ. ދޮރުމަތީގައިވެސް މީހަކު ނެތެވެ. އާރާ ދޮރުން ބޭރަށް ނުކުމެ ގޯތިތެރެ ބަލަން ފެށިއެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއްވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު ނެތެވެ. އާރާ ގެއަށް ވަންނަން ވެގެން ދޮރުގައި ހިފާލިއެވެ. ނަމަވެސް ދޮރެއް ނުހުޅުވުނެވެ. ދޮރު ހުރީ ތަޅުލެވިފައެވެ. އާރާ ބިރުގަތެވެ. "އާރާ…" ސިއްރުސިއްރުން މީހަކު އޭނާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި އޭނާގެ ގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. އާރާއަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް އެނބުރިލެވުނެވެ. މީހަކު ނެތެވެ. އެކަމަކު ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އުނދޯލި ބާރަށް ހެއްލެމުން ދިޔައެވެ. އާރާ ބިރުން ހަޅޭލަވައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ އަނގައިން އަޑެއް ނުނުކުތެވެ. އާރާ ގަނެފައި ހުރި ބިރުން ލޯމަރާ ބާރުކޮށްލިއެވެ.

އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު އާރާ މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އާރާ އޮތީ އޭނާގެ އެނދުގައެވެ. މީހާ ހުރީ އެއްކޮށް ދާހިއްލާފައެވެ. އާރާ ތެޅިގަނެފައި އެދުން ތެދުވެ އިށީނެވެ. އޭނާ ހަމައަކަށް އެޅެން ވަގުތު ކޮޅެއް ނެގިއެވެ. "ހުވަފެނެއްބާ؟ އެކަމަކު ހާދަ އަސްލޭ…" ބޯ ކަހާލަމުން އާރާ ބުނެލިއެވެ. ފެނިގެން ދިޔަ ބިރުވެރި ހުވަފެނާއި ދޭތެރޭ ވިސްނަން ބޭނުން ނުވެގެން އާރާ ފާހާނަޔަށް ވަދެ ފެންވަރާ ރީތި ވެލިއެވެ. ގަޑިން ހެދުނު 7:45 ވީ އެވެ. އާދައިގެ މަތިން ފިހާރަޔަށް ދާން އާރާ ގެއިން ނުކުތެވެ. މިއަދު އޭނާއަށް ހުރެވެނީ ވަރަށް ފާޑަކަށެވެ. މޯޅިވެފައި ހުރެ އާރާ ފިހާރަޔަށް ވަދެ ކައުންޓަރު ކައިރީ ހަމަޖެހިލިއެވެ.

މުހީން އައިސް ފިހާރަޔަށް ވަދެ ފްރިޖުން ދަޅެއް ނަގައިގެން އައިސް ކައުންޓަރުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. "މަންޖެ މިއަދު ހާދަ ފާޑަކަށް ތިހުރީ؟ ބިޓު ކެޓީތަ؟" މުހީން ސަމާސާ ކޮށްލިއެވެ. އާރާ ނުރުހުމުގެ ނަޒަރަކުން މުހީނަށް ބަލާލިއެވެ. "މަންޖެ ރުޅިއައީތަ؟" މުހީން އަހާލިއެވެ. "އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން މުހީން އާ ވާހަކަ ދައްކާކަށް…" އާރާ ބުނެލިއެވެ. މުހީން ދަޅު ހިފައިގެން ފިހާރައިން ނުކުތެވެ. އާރާ ހައިރާންވީ މުހީން އެއްޗެއް ނުބުނެ ނުކުތުމުންނެވެ. "ހާދަ ހެއްވާ މީހެކޭދޯ… ދެން މަށާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ ކަންނޭންގެ… މާ ރަނގަޅަކަށްނު މި ވީ" އާރާ ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލަމުން ހިތާހިތުން ބުނެލިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަފްތާއެއް ވަންދެން އާރާ އަށް މުހީން އެއް ނުފެނެއެވެ.

ގަޑިން ދަންވަރު ބާރަޖަހަން ގާތްވެއްޖެއެވެ. އާރާ ފިހާރައިން ނުކުތީ ދުވަހުގެ ސޭލްސް ހަދައި ނިންމާލުމަށް ފަހުއެވެ. އާރާ އާއި ހުސޭނު ފިހާރައިން ނުކުތީ އެކުގައެވެ. "އެކަނި ދާން ކެރޭތަ ކޮއްކޯ؟" ހުސޭނު ފިހާރަ ތަޅުލަމުން އަހާލިއެވެ. "މިހާރުދެން އާދަ ވެއްޖެ އެކަނި ދާން" ޖަވާބު ދެމުން އާރާ ގެއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ކަމުގެ ތެރެއިން އާރާ ހިނގަމުން އައީ އެއްވެސް ހިޔާލެއް ނެތިއެވެ. "އާރާ…" މީހަކު ސިއްރު ސިއްރުން އާރާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ބުނެލިއެވެ. އާރާ އަށް ބޭ އިޚްތިޔާރުގައި ހުއްޓެވުނެވެ. އެ އަޑުއެއީ މީގެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ރެއަކު ފެނުނު ހުވަފެނުގައި އިވުނު އަޑުކަން އާރާއަށް ޔަގީން ވުމާއެކު ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި އާރާ ދުއްވައިގަތެވެ. އާރާ ބިރުން ދުވަމުން ފަހަތައް ބޯ އަނބުރާލާފައި މީހަކު ހުރިތޯ ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

އާރާ ފަހަތަށް ބަލަމުން ދުވަމުން ގޮސް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހުނެވެ. އެމީހާ އާރާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. "އާރާ ކީއްވެ ތި ދުވަނީ؟ ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ؟" އެ މީހަކު އާރާ އާއި ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ. އާރާ އިސްއުފުލާ އެއީ ކާކުތޯ ބަލާލިއެވެ. އާރާގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ހުރީ މުހީން އެވެ. އާރާ މުހީންގެ އަތުތެރެއިން ދެމިގަތެވެ. "ނު...ނުވޭ ކަމެއް…" ތުރުތުރު އަޅާހުރި އަޑަކުން އާރާ ބުނެލިއެވެ. މުހީން އާރާއާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. އަދި އާރާގެ ދެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލިއެވެ. "ކީއް... ކީއްތި ކުރަނީ؟" އާރާ، މުހީންގެ އަތް ނައްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. މުހީން އާރާގެ އަނގަމަތީ އަތްއެޅިއެވެ.

އާރާގެ ކަންފަތް ކައިރީ ސިއްރުސިއްރުން މުހީން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. "އަހަންނަށް އާރާ ވަރަށް ކަމުދޭ. އަހަރެންގެ މީހަކަށް އާރާ ހަދަން ބޭނުން. ވަރަށް ކުރިން އަހަންނަށް އާރާ ދެކެ ލޯބި ވެވިއްޖެ." މުހީން އޭނާގެ އެއްއަތުން އާރާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ ބާރު ކޮށްލިއެވެ. އާރާ މުހީންގެ އަތް ފޮޅުވާލަން ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވީ ބޭކާރެވެ. މުހީން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބާރުގަދައެވެ. މުހީން އާރާގެ ގައިގައި ބީހެން ފެށިއެވެ. އާރާ ބިރުގަތް ނަމަވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އާރާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދާލިއެވެ. މުހީން އަށް އެމަންޒަރު ފެނުމާއެކު އާރާގެ ކޮލުގަޮއި ބޮސްދިނެވެ. އަދި "އާރާ ނުރޮއެ. އަހަރެން އާރާ އަކަށް ދެރަގޮތެއް ނަހަދާނަން" މިހެން ބުނަމުން މުހީން އާރާގެ ގައިން ދޫކޮށްލިއެވެ.

އާރާ ގެއަށް އައިސް ވަތްއިރު ހުރީ ރަނގަޅަށް ވެސް ރޮވިފައެވެ. ދުވެފައި ގޭތެރެއަށް ވަތްއިރު އޭނާގެ ބައްޕަ ވަހީދު ހުރީ ސޯފާގައި އޭނާ ނައިސްގެން ލަސްވެފައެވެ. އާރާ ހުރިގޮތް ފެނިފައި ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެކަން ވަހީދަށް އެނގުނެވެ. "ދަރިފުޅާ! ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ؟ ކީއްވެ ތި ރޮނީ؟" ވަހީދު އާރާއާއި ދިމާއަށް ހިނގައި ގަންނަމުން އެހިއެވެ. "ބައްޕާ އަހަރެން ދެން ފިހާރަޔަކަށް ނުދާނަން" އާރާގެ އަޑު ބެދުނެވެ. "ކީއްތަވީ ދަރިފުޅާ؟" ވަހީދު ހާސްވިއެވެ. "މަގުމަތިން މީހަކު ދިމާކުރަނީ…" އާރާ މުހީންގެ ނަން ބުނަން ޖެހިލުންވިއެވެ. އެއީ ވަހީދާއި ހުސޭނުގެ ރަހުމަތްތެރި ކަން ގެއްލިދާނެތީއެވެ. "ދަރިފުޅާ ނުރޮއެ. ދަރިފުޅު ދާން ބޭނުން ނޫން ތާކަށް ނުދިޔަސް ބައްޕަގެ މައްސަލައެއް ނެތް" އާރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ވަހީދު ބުނެލިއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

އާރާ 12 1 3 weeks ago
އާރާ 11 0 4 weeks ago
އާރާ 10 0 1 month ago
އާރާ 9 0 1 month ago
އާރާ 8 1 1 month ago
އާރާ 7 3 1 month ago

ހަބަރު