ADS BY VOICE

ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިމަކީ ހިންދޫންގެ ތަނެއްކަމަށް ނިންމައިފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

1992ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ތަޅާލެވުނު ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިމަކީ ހިންދޫންގެ ބިމެއްކަމަށް އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ 16ވަނަ ގަރުނުގައި ބިނާކުރެވުނު އެ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި މެދު، މުސްލިމުންނާާއި ހިންދޫންގެ ފަރާތުން އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި މިއަދު ކުރި ހުކުމްގައެވެ.

ހިންދޫން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ އެ މިސްކިތްހުރި ބިމަކީ އެމީހުންގެ ކަލާނގެއެއްކަމުގައިވާ ރާާމް އުފަންވިތަނެވެ. ނަމަވެސް 16ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން އެތަނަށް ވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ފައްޅި ތަޅާލީކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގައިވެސް ވަނީ އެ މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ހުސްބިމެއްގައި ނޫންކަމަށާއި އެއީ ފައްޅިއެއް ހުރި ތަނެއްކަން އެނގެން އޮތްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ވަނީ ބާާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިން ހިންދޫއިންނާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް އެޅުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ ޓްރަސްޓެއް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކުރުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އަދި ކޯޓުން ވަނީ މިސްކިތް ހުރި ބިން އަތުލުމުގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމުންނަށް އަޔޯދްޔާ ޝަހަރުން ފަސް އޭކަރުގެ ބިމެއް ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.

މުރާސިލުން ދެކޭގޮތުގައި ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިން ހިންދޫންނަށް ލިބުމަކީ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ސަރުކާރާއި އެބޭފުޅާ ނިސްބަތްވާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. ސަބަބަކީ ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިން ހިންދޫންނަށް އަލުން ހޯދުމަކީ އެކަމަަށްޓަކައި ބީޖޭޕީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު