ADS BY VOICE

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ވެރިއަކަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށްވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެ: ރައީސް ޞާލިހް

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ވެރިއަކަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށްވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރައީސް ޞާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ފަސްވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގައި އޮންނާނީ ދުސްތޫރީ ސިޔާދަތެއްކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭގެ މާނައަކީ ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުން އުޅޭ ހަމަ އެކަކަށްވެސް ގާނޫނުއަސާސީއިން ނުދޭ ބާރެއް ލިބެން ނޯންނާނެކަމަށެވެ.

"އެއީ އަޅުގަނޑުކަމުގައި ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ އަނެއް ދެ ބާރުގެ ވެރިން ކަމުގައި ވިޔަސް، ގާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެ. އަދި ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ބާރެއް ދިވެހި ދައުލަތުގައި ނޯންނާނެ،"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ހަދަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރެވި އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށާއި ފަނޑިޔާރުގޭގެ މަގްސަދަކަށް ވާންވާނީ އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ފުރިހަމައަށް ހޯދައިދިނުންކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ސަރުކާރުން މިދިޔަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދި ބައެއް ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު