ADS BY VOICE

ނަތީޖާ ފެންނަން ފެށުމުން އެއްވެސް މީހަކު ފޮނި ބޯން ނާންނާތި: ޔާމީނު

- 10 months ago 3 - އައިޝަތު ސަމާ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، ގައުމާއި ރއްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ފެށުމުން ފޮނިބޯން އެއްވެސް މީހަކު ނައުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

''ދަރުވާލައިފި'' ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވަހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަކީ ކަނޑުކޮހުން ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މިއަދު އިދިިކޮޅުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ފެށުމުން، ދެން އެއްވސް މީހަކު ފޮނިބޯން އައިސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީއަކީ މިހާރު ހުޅުވައިލާފައިވާ ޕާޓީތަކެއް ކަމަށާއި، އިދިކޮޅާއި ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

'' މި ޖިހާދުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީ އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދޮރު އެހުރީ ހުޅުވައިލާފައި. އެކަމަކު މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ދެން ނާންނާތި މާމަލުން ފޮނި ބޯ މާބުރު އަންނަ އުސޫލުން މިތަނަށް ނާންނާތި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަދޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހިސާބުން އެމީހުންނަށް ދޮރު ބަންދުވާނެ. ތާއަބަދަށް ދޮރު ބަންދުވީ'' ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅާއެކު މިއަދު ހަނގުރާމަ ކުރަން ކެރޭ މީހުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ތިބޭ މީހުން ކަމަށާއި ދުރުގައި ފިލާ ތިބޭ މީހުން ފަހުން ޣަނީމާ މުދާ ބަހާއިރު އަންނަ އައުމަށް ކެރިގެން ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

''ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން އުޅޭ ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ނުތިބޭ. އެމީހުން އެތިބީ މަޑުން، ދެންތިބި މީހުން ތިބީ ހަނު.އެމީހުންނަށް އެނގޭ އެމީހުން ހަދާފަތިބި ގޯސް. އެމީހުންނަކަށް ނުކެރޭނެ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި އަނގަ ހުޅުވައިލާކަށް. އެވަރުގެ ކެޕޭސިޓީއެއް ނެތް.'' ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުގައި ތިބުމަށްފަހު މިއަދު ސަރުކާރު ކޯލިޝަނާ ގުޅިފައިތިބީ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތުން ޣައްދާރުވެފައި ތިބި މީހުން ކަމަށެވެ. އެމީހުންދިޔައީ ލިބޭ ވަގުތީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

''އެމީހުން ތިބީ ސަރުކާރާއެކުގައެއް ނޫން. ސަރުކާރު އޮތީ އެމީހުންނާ އެކީގައެއްވެސް ނޫން.'' ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު ދަންނަ މީހަކު ވެސް ނެތް ކަމަށާއި ގާބިލު އެކަކުވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. ވާދަވެރިވާންވީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭ ހިދުމަތުގައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގައި ވާދަވެރިވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
3 ކޮމެންޓް

ޙަމަޖެހޭތީދޯ؟ އަމިއްލަ އަށް އެއްވެސް ކަމެއްގަ ނުބެދެވޭގިތަށް އެހެން މީހުން ގެ ބޮލަށްޖަހާ ގައުމުކާލީ

މިކަލޭގެ ބޯހަމަޖެހޭތަ

ހަބަރު