ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ބައިވެރިނުކުރަން ފާސްކޮށްފި

- 10 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ބައިވެރި ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު ބޭއްވި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެކޮމެޓީގެ ކަމާބެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރިޔާޒު ބައިވެރި ނުކުރަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމެވެ.

އާޒިމު އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ބަޔާންދީފައި ވުމާއި  ރިޔާޒުގެ ވާހަކަ މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭތީ، ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުން އޭޏާ ތަނާޒުލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީއެވެ. 

އަލީ އާޒިމްގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލިޔާސް ލާބީބެވެ.

އަލީ އާޒިމްގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުން ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ތިއްބެވި އަށް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. 

ޑރ. އަފްރާޝީމު އަވަހާރަކޮށްލީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 2 ގައެވެ. އޭރު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު