ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ފަނޑިޔާރު ޣަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށް، މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

- 10 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު 60 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ފަނޑިޔަރު ކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރު ޣަނީ ވަކިކުރަން މިއަދު ނިންމި އިރު އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ޣަނީ ހައިކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަމުގައި ހުންނެވިއިރު 2012 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ނުބަލައި ފައިލުގައި އޮތުމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ނިންމި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޣަނީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއްވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެއެވެ. ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފު ރިޓަޔާ ކުރުމަށްފަހު މިހާރު އެކޯޓުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު އަޒުމިރަލްދާ ޒާހިރު އާއެވެ. 

ފަނޑިޔާރު ޣަނީ މަގާމުން ވަކި ކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ އިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަކިކޮށްފައެވެ.
0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު