ADS BY VOICE

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ޔާމީން ނެރެން ގަރާރަކުން ފާސްކޮށްފި

- 9 months ago 2 - އައިޝަތު ސަމާ

2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ހުށަހަޅުއްވައި، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަޒުލް ރަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވި އެގަރާރު ފާސްކުރީ، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 50 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

2023 ގައި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައެޅުމަށް، ގަރާރަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލެވެ.  އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމެވެ.

''ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލުން މިހާރު ގަރާރުގައި އެއްބަސްވެފައި އެއޮތީ 2023 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް. އެއް ކަމަކަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި އެހުކުމަކީ އަނިޔާވެރި ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށާއި އެހުކުމް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ނިންމާ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި އެމަސައްކަތް މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް.'' ގަރާރުގައި ހުލާސާކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ބޭއިންސާފުން ހުކުމެއް އިއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެމަނިކުފާނު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވައިލާފައެވެ.

އަދި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަންދެން މުޅި ރާއްޖޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށާއި މަދަނީ ބަސް ނޭހުމަކަށް ދިއުމަށް ވެސް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

މިއަދުން ފެށިގެން ފަސްއަރުދުވަހައް ޔާމީނައް ޖަލު ގޮޅީގެ ރައީސްކަންދީފިން. ހުރިހާކުދިން ބަސްއަހައިގެން މަޑުން ގޭގައި ތިބޭ. ނައީބު ރައީސްގެ މަގާުމް އޮތީ ހުސްކޮއް. އަދުރޭ ކުރިމަތި ލާންވީނުންތަ؟

ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު