ADS BY VOICE

ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށްގެން، ވެރިކަމަށް އާދެވިއްޖެނަމަ ޔާމީން މިނިވަން ކުރާނަން: އުމަރު

- 5 months ago 7 - އައިޝަތު ސަމާ

މަނީލޯންޑާގެ ކުށް ސާބިތުވެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާ އަކާއެކު ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށްގެން ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް އާދެވިއްޖެނަމަ ޔާމީން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

''ވޮއިސް'' އަށް މިއަދު ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރު ދެމިއޮތްހާ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި މިިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ޖުޑިޝަރީގައި އޮތީ އެމްޑީޕީއާއި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

''ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށްގެން، މުޅި ސަރުކާރާއި ޖުޑިޝަރީ އޮތީ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި. އެހެންވީމާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ.'' އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އުމަރު ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޭނާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

''2023 ގައި އަޅުގަނޑު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނަން. ޕީޕީއެމް އާއެކުގައި ވިޔަސް، ވަކން ވިޔަސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނަން. ކޮންމެ ގޮތަކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުނަސް ފުރަތަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރާނަން.'' ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް މިހާރު ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން ގެއްލިފައެވެ. 

އެއާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އެންމެ އިސް މަގާމަކަށް ވަޑައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނުރުހުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅާއި ދެކޮޅަށް ޕާޓީގެ އިސް މަގާމަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އުފެއްދީ އޭނާ އާއި ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫން ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމްއާއި ދުރުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ޕީޕީއެމްއަށް ވަމުންދާގޮތް ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށްވެސް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.
20%

10%

70%

7 ކޮމެންޓް

އެމްޑީޕީ ބަލިކުރެވޭނީވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް. އިތުރު މީހަކަށް އެމް ޑީ ޕީ ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ. އުމަރާ، ގާސިމާ، މައުމޫނު ހީކުރަނީތަ ޔާމީން ޖަލަށްލީމަ ތިމާމެންނަށް ވަރަށް މޮޅުވާނެޔޭ ތިބޭނަން ބަލަން. ވަރަށް ބާރަށް މިބުނަނީ ރައީސް ޔާމީނަކަށް ނޫނީ ވޯޓެއް ނުދޭނަން. އިތުރު ބަޔަކަށް ވޯޓް ދެއްޏާ ދޭނީ އެމް. ޑީ. ޕީ އަށް. ވަރަށް ސަލާމް

މިފަހަރު ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަން ދޭނީ.

ވަގަކު މިނިވަން ކުުރާނަމޭބުނެ ވެރިކަމަކަށްނާދެވޭނެ މޮޔަނޮގޮވާހުރޭ އޮމަރާ

ކޮބާ މީގެ ކުރިން ދެއްކިވާހަކަ

ޔާމީން ޖަލަށް ނުލައިގެން ކެތްމަދުވެފަތޯ ހުންނެވީ؟ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާދިޔައިރު ނިދިމަތުރާފަތޯ އޮތީ؟

ހަބަރު