ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

- 9 months ago 1 - އައިޝަތު ސަމާ

މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކުރިމިނަލް ކޯޓުން، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތުވާ އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން ދެ ޗެކަކުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ރައީސް ޔާމީންގެ ސޭވިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި މައްސަލާގައެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުން މިއަދު އެމައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށްކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ވަނީ އެމަނިކުފާނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

60%

10%

30%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ރަންގަޅުކަމެއް. ވަކީލުންގެ ޓީމަށް ނުހަމު ފައިދާ ކުރާނެ

ހަބަރު