ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީން އައިކޮމްގެ އޮފީހަށް ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާކަމުގެ ތުހުމަތު!

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާކަމަށް އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފިޔާޒް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އައިކޮމް އޮފީހުގެ "މާއްދާ 29، މި ވެސް ހައްގެއް" ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން އައިކޮމްގެ އޮފީހަށް 6،000 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރުގައި، އެ ރިޕޯޓްތައް ހުށައެޅި އަދަދަކީ 702ކަމަށެވެ. ފިޔާާޒް ވަނީ އެކަމާއި މެދު ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފިޔާޒް ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް އެ ރިޕޯޓްތައް ހުށައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިއާއި އެކު އެ ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި އިންނެވި އިކޮނޮމިކް މިިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާާއިލް ވަނީ އެމްޑީޕީން ވާނީ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއްވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ފަހަރެއްގައި އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އޮޅުނީކަަމަށްވެސް ވެދާނެކަމަށް ފައްޔާާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު