ADS BY VOICE

ގާޒީ ހައިލަމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

- 9 months ago 2 - އައިޝަތު ސަމާ

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް، މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފަސްދޮޅަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ހައިލަމު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އެމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ އޭނާ ވަކިކުރަން ކޮމެޓީއަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެރިޕޯޓު މިހާރުވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފައެވެ.

ހައިލަމުގެ އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވައި، އެކަން ޖޭއެސްސީއަށް މިހާރު ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ހައިލަމުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޖޭއެސްސީން އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގި ތަހުގީގަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޭގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ވަދެފައިވާ ތަހުގީގެއް ކަމަށެވެ.

ހައިލަމް ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވަކި ސިޔާސީ ބައެއްގެ މުށުތެރެއަށް ޝަރުއީ ދާއިރާ ލުމަށް ކަމަށެވެ.

ހައިލަމު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީވެސް އަދި މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީވެސް، ގާނޫނީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުން ބޭރުންނެވެ.

ގާޒީ ހައިލަމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމާއި އެކަށީގެން ނުވާފަދަ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ތަހުގީގު ކޮމެޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާޒީ ހައިލަމު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ގާޒީ ހައިލަމު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމާފައި މިވަނީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރުފުޅުގައި ޗޭނު ޖަހައިފައިވާ ޕޯސްޓެއް ވައިބާ ގްރޫޕަށް ލީ މައްސަލައިގައެވެ.

އެމައްސަލަ ހޫނުވި ފަހުން ގާޒީ ހައިލަމު ވަނީ އެ ޕޯސްޓްގައިވާ ކުރެހުމުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ސިފަވާ ގޮތަށް ހުރިކަން އެނގިނުލައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

އަސްތިޔުފާ ދިނުމަކުން ނުފުދޭ؟؟؟؟؟؟ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮޮށްް ސުވާލުކުރޭ ؟؟؟؟؟؟؟ އިސްތިޔުފާ ދިނީމާ ޠޯހިރުވީތޯ .؟؟؟؟؟؟) ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަކީ ކުސުން ބަރީޔަވުމެށްނޫން؟؟؟؟ ސުޕުރިންގު ކޯޓުން ވަކިވިދެމީހުންގެ މަށްސަލަވެސް ބެލެންޖެހޭ ސިންޕަތީ ވީމާޤަޢުމުއިސްލާހުނުވާނެ؟؟؟؟؟ ކޮންމެފަދަކަމެށް ކޮއްފާވެސް ވަޒީފާއިންވަކިވީމާ މަށްސަލަތަށްނުބަލާކަމުގާ ވަނީނަމަ އަބަދު ކުރާނީކުށް؟ )؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ހަބަރު