ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލަމުންގޮސް، މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުފައްދައިފި: ތޯރިގު

- 9 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލަމުން ގޮސް، މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދައިފައިވާކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ތޯރިގު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލަރުންނާއި މޭޔަރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓަށް މިއަދުގެ މަޖިލިހުގައި ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ތޯރިގު ވިދާޅުވީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި ބިލްގެ ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ޖަމާ ކުރުން ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އެޖެންޑާ 19 ގައި ބުނި ނަމަވެސް، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ބާރުދޭން ވެގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ތޯރިގު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް މިއޮންނަނީ މީގެކުރިން އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީން ކަތީބުން އަންޔަން ކުުމާއި ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު ކަމަށެވެ. ވާނުވާ ނޭނގި ކަތީބުން މާލެ ގެނެސް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށް ލިޔުން ހަވާލުކުރާ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަން ވިސްނަނީ ކައުންސިލުތަކަށްބާރުތައް ދޫކޮށްލުމުގެ ނަމުގައި އެބާރުތައް މަޖިލީހަށް ނަގަން ކަމަށް ވެސް ތޯރިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީގެކުރިން އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީން ކަތީބުންނާއި އަތޮޅުވެރިން ތަންތަނަށް ފޮނުވަނީ. ފޮނުވާފައި ދުވަސްކޮޅަކުން ސިޓީއަކުން އަންގާނެ މާލެ އަންނާށޭ.'' މިއަދުވެސް މިފެންނަނީ ހަމަ އެއުސޫލުން ކަންކުރާތަން. އެހެންވެ މިދަންނަވަނީ ބާރުތައް މުށުތެރެ އަށް ލަމުން ގޮސް މިހާރު އޮތީ މަޖިލިހުގެ ތެރޭގައި އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުފައްދާފައި،" ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ކައުންސިލަރެއްގެ މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެކަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން އެ ކައުންސިލަރަކު މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއިސްލާހުގައި ބުނާ އެ މާއްދާ އުނިކުރަން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފުވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު