މިސަރުކާރުން އުފަންކުރި މަޝްރޫއުއެއް ހުޅުމާލެއަކުން ނުފެންނާނެ: ޑރ.މުއިއްޒު

- 1 month ago 3 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހުޅުމާލޭގައި އުފަންކުރުވި އެއްވެސް މަޝްރޫއުއެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި މިސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއުއެއް ހިންގާފައި ނުވާކަމަށެވެ. މުޅި ހުޅުމާލެއަށް ބެލިޔަސް މިސަރުކާރުން ގެނައި މަޝްރޫއުއެއް ފެންނަން ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަދިވެސް ކުރިޔަށް ދަނީ ރައިސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫއުތަަކެވެ. އެގޮތުން ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޭސް ދޭއްގައި އިމާރާތްކޮށް ނިންމާފައިވާ ފުލެޓްތަކަށް އަދިވެސް މީހުންނަށް ވަދެވޭވަރު ނުވާކަން މުއިއްޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

''މިސަރުކާރަށް އަހަރެއް ފުރިގެން ހިނގައްޖެ، އަދިވެސް ހުޅުމާލޭގައި މިސަރުކާރުން އެއްވެސް މަޝްރޫއުއެއް ކުރިޔަށް ގެންދާތަނެއް ނުފެންނާނެ. ހޯދާ ބެލިޔަސް ނުފެންނާނެ. މިހާރު ވެސް ކުރިޔަށް އެދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫއުތައް ނިންމަމުންދާތަން.'' މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު މިހާރު މިފެންނަނީ ވަރަށް ބަނަކޮށް ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ މެދު ވިސްނައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

ހުޅުމާލޭގެޕްރޮޖެކްޓްތަކުންފެންނާނީހައްތާވެސް ޔާމީނުސަރުކާރުންމޮޑުނުޚިޔާނާތުގެމަސްހުނިގަނޑު. ދެންމުދިއްޒުއަނގަމަޑުންލައެގެންހުރިއްޔާރަނގަޅުވާނީ.

ހަބަރު