ADS BY VOICE

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން، އިތުރު ފަރާތަކަށް އެފުރުސަތެއް ނެތް: އަބްދުއްރަހީމް

- 5 months ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

2023 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ކަމަށާއި އިތުރު ފަރާތަކަށް ޓިކެޓް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަބްދުއްރަހީމު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް މިހާރު އޮތީ ކޮޅުބެދިފައިވާ މަގެއްގައި ކަމަށާއި ކަމަށާއި އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އުމަރު ނަސީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބައިބައި ކުރަން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ތެރެއިންނާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކޯލިޝަންގެ އަމާޒަކީ 2023 ވަނަ އަހަރު ރައިސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އޮތީ ކޮޅު ބެދިފައިވާ މަގެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ކޯލިޝަންގެ އަމާޒަކީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތިކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވިޔަކަ ނުދޭނަމޭ. ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ކުލަ ހުވަފެން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް." އަބްދުއްރަހީމު ވިދާޅުވިއެވެ.

''ކޯލިޝަންގެ ލީޑާޝިޕްގައި ތިބީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި ބައެއް. ހަނު ތިބުމަށް ފަހު ކުއްލިއަކަށް ނިކުމެ މިއަދު ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކައަކުން ކޯލިޝަންގެ ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުވާނެ. ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ލީޑާޝިޕަކު ނުހުންނާނެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހަރާން ކޯރުވާނެ އެއްވެސް މީހެއް.''އަބްދުއްރަހީމު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމު ވިދާޅުވީ ބަޔަކު ޖަހާ މަޅިއެއްގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ނުބެދޭނެ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އޮތީ ސާބިތުކަމާއި އެކު ކަން ހާމަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކޯލިޝަންގެ އަމާޒަކީ ދެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމު މިހެން ވިދާޅުވި އިރު، ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް ޔާމީނަށް ވަނީ ވަރަށް ކުޑަވެފައެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ތީ ނަޝީދުމެން ޖަލުގައި ތިބިއިރު ކިޔައި އުޅުނު އެއްޗެއް. ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެވޭތަ؟ އެހެންނޫނަސް ޔާމީނު ބުނެގެން ބުނި މުއްދަތަށް ހުކުމްކުރި، ގާސިމާއި ނަޑީދަށް އެފުރުސަތު ދިނިންތަ؟ ނަށީދުމެންނަށް ތާއީދު އޮތަސް ޔާމީނަކަށް އެތާއީދެއް ނެތް.

ތީ ނަޝީދުމެން ޖަލުގައި ތިބިއިރު ކިޔައި އުޅުނު އެއްޗެއް. ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެވޭތަ؟ އެހެންނޫނަސް ޔާމީނު ބުނެގެން ބުނި މުއްދަތަށް ހުކުމްކުރި، ގާސިމާއި ނަޑީދަށް އެފުރުސަތު ދިނިންތަ؟ ނަށީދުމެންނަށް ތާއީދު އޮތަސް ޔާމީނަކަށް އެތާއީދެއް ނެތް.

ހަބަރު