ADS BY VOICE

އެމެރިކާގެ ސިފައިން އިރާގުން ފޭބުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް: އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު

- 5 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އިރާގުގައި ގާއިމްވެތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލްމަހުދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގައުމުގެ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާދިލް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމާއި މެދު ހުށައެޅިފައިވާ ގަރާރަކަށް ބަހުސްކުރައްވަމުންނެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރު އާދިލް ވިދާޅުވީ އެ ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ކުރިން އެ ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާާގެ ސިފައިން، އިރާގުގެ ސިފައިންނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަދި އެފަދަ ހަމަލާއެއް ދިނުމާއި ދެކޮޅުކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެގައުމަށްވެސް މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމު ދޫކޮށް ދިއުންކަމަށް އާދިލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެގޮތަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު