ADS BY COCA COLA

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބެނީ ކޯލިޝަނަށް ބައި އަޅަންޖެހޭތީ: ނަޝީދު

- 1 month ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް އޮތް ނަމަވެސް ރަށްރަށުގައި ތިބި އާންމު މެންބަރުންނަށް އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ބައި އަޅަންޖެހޭތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ހއ. އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެން މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ނުލިބެނީ ކޯލިޝަނަށް ބައިއަޅަން ޖެހޭތީ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް އުފެދިގެން އައުމާ އެކުގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނަށް ވެސް އޭގެ ފުރިހަމަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ނުދާކަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

'' މި ރަށްތަކުގައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިގެން ހޯދިގެން މި ނާންނަނީ, އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ތަނުގައި އޭގާވާ ސިއްރަކީ އިއްތިހާދު. މި ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށްވެސް އަދި ޕާޓީގެ މަސައްކަތުގައި މިއޮތްހާ ޒަމާނު އުޅުނު މީހުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު، އެމީހުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ބައި، ނުލިބި މިދަނީ އެބައި އެހެން ތަންތަނަށް އަޅަންޖެހޭ މިންވަރުން.'' ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކޯލިޝަނުން ވަކިން ވާދަކޮށްގެން އެމްޑީޕީން 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ އިންތިހާބުން ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް ވަރަށް ސާފުވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް އެ އިންތިހާބުން ސާފުވެއްޖެ. ރައްޔިތުން ނެތް ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ ފިކުރު، ހިޔާލު އޮތް ގޮތަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ތަރުތީބުވެގެން ދާން ޖެހޭނީ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ކޯލިޝަނުން ވެރިކަން އުފެދުނު ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ރައްޔިތުން ދެއްކީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެމްޑީޕީއަށް މުހިއްމުވާ ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތުތައް ދަންނާނެ ހަމައެކަނި ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ސަރުކާރު އެ ގޮތުގައި ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީއަށް އެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

މިމީހާ ހަދާންނެތުނީތޯ ކުރީފަހަރު ވަޢުދާ ޚިލާފުވީމަ ވީގޮތް. ރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ ކޯލިޝަނަށް. އެކަން ނޭނގޭ ވަރު ބީތާއިން ވެރިކަމަށް އަންނަން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމެއްނެތް. ނުދޭނަން ވޯޓެއް. އެމްޑީޕީގަ ލާއިޤު މީހުން އެބަތިބި.

ހަބަރު